บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2551

By admin_grad, 23/04/2010 2:06 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด นายสันติภพ วงศ์ศิริ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางสาวณภัทร์พร รอดชะ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการลงทุนของเงินทุนสะสมสงเคราะห์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นางสาวณัฎฐา ปัดแก้ว อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นางสาววิไส สีแสง อ.พรชัย ตรีคันธา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านเสริมสวย นางสาวจิราวรรณ สุขเม่า อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) นางสาวเพ็ญนภา เทพทับ อ.พรชัย ตรีคันธา
การวางแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโกวิทธำรง นางสาวขนิษฐา ชัยสิทธิ์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
แนวทางพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา ร้านอาหาร “เรา” ศรีนครินทร์ นายสรพงษ์ ภู่ทอง รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม : กรณีศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย นางสาวจุฬารัตน์ ตรีวิจิตร ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือมือสอง นางสาวศศิธร วงษ์นิรันดร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นายกิตตภูมิ โล่ห์สุวรรณ อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการพัฒนาธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ นางสาวปัทมาวดี ฤกษ์ดี ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) นายจิตรกร พันธุ์มุง อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เกาหลี นางสาวฎาริกา เจริญแสง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา นายสิทธิชัย จ่างพิพัฒน์นวกิจ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นางสาวปิยะนุช แจ๊ดสูงเนิน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการตลาดของสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นายเจษฎา อนันต์ทวีผล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการของลูกค้าร้านแมคโดนัลด์ สาขาโลตัสบางกะปิ นางสาวยอดหญิง คงเอียด ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว นานาชาติ : กรณีศึกษาสถาบัน I – TIM นายปพนพัชร์ ณัฐวีรพจน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ Chevrolet Optra CNG นายภูวดล ไชยสมุทร์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) นายคุณากร สายชุม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในรูปแบบของยา นางสาว วรรณภา ภู่ทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวเทควันโด นายนพพร ทัศบุตร อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรองเท้ากีฬา นายชัชวาล พลเยี่ยม อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจจำหน่ายรองเท้ากีฬา นาย ณัฐวุฒิ ธีระทนงวุฒิ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า วรจักร์ยนต์ จำกัด สาขาเพชรบุรีตัดใหม่ นางสาวสุภาพร พุ่มพวง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็ก นางสาวศรีสุดา พ่วงสายกิ่ม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การพัฒนาธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มือสอง นางสาวอริสา ใหม่เอี่ยม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด นายศรัณย์ กิจเจริญวิศาล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการวางแผนการตลาดธุรกิจเครื่องสำอางในระบบขายตรง กรณีศึกษา บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายรัชชานนท์ ตาสว่าง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การธำรงรักษาบุคลากรของบริษัท ทีที ฟูจิทูล ซัพพอร์ท จำกัด นางสาวปาริชาติ ทุมสิทธิ์ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
แนวทางการวางแผนการตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ของซัมซุง นางสาววลัยภรณ์ บุญนำพาสุข อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ร้อยตำรวจเอก ธนสิษฐ์ ธนเศรษฐ์สุธี ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์