บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2540

By admin_grad, 26/04/2010 9:21 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตกระป๋องโลหะ พันตรีสุภกิจ รู้หลัก ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงานผลิตแปรง นายพิชัย พูลทอง ดร.ธนาคม สกุลไทย์
ดร.สุวิทย์   เหมะ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างโดยใช้แผ่นสะท้อนแสง
ฉาบเงิน
นายธวัชชัย ศรีศิลป์โสภณ ศ. ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
อ.ฉนวน เอื้อการณ์