บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2545

By admin_grad, 26/04/2010 9:37 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การลดต้นทุนงามซ่อมบำรุงในโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
รุ่น LIEBHERR 2.S
นายดารา ศาสตร์ รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา
การปรับปรุงอัตราการเรียกสำเร็จ ในการให้บริการของชุมสายโทรศัพท์
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นายไพฑูรย์ สร้อยเรืองศรี รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ
การออกแบบระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันในกระบวนการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ประเภทไม่ทอ)
กรณีศึกษา : บริษัท นันวูเว่นเท็กไทล์ จำกัด
นายบุญชู ชัยชาญ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการควบคุมงานก่อนสร้างอาคาร
กรณีศึกษา : ระบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ
เรือเอก พุทธพงษ์ สุนทรวิภาต รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพงานก่อสร้างโรงงาน
ด้วยระบบคุณภาพ ISO 9002
นายศักดา พับบำนาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การปรับปรุงการควบคุมคุณภาพในสายการผลิตแกนกระดาษคราฟท์ นางสาวเพียงนภา นวลแพง รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย์
การเพิ่มประสิทธิภาพของการออกแบบงาน 3 มิติ
ด้วยหลักการบริหารความรู้
นายสิทธิพงษ์ บุญแก้ว ดร.รังสรรค์ ขจรศิลป์
การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท เบนซิน
(Gasoline) สำหรับจ่ายลงรถบรรทุกน้ำมัน
นายปรัชฌา ตันปิ่นเพ็ชร รศ.ดร.ปรเมศ ชุติมา