บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 26/04/2010 9:39 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับคู่สายเช่า – วงจรเช่า นายกฤษณ วงศ์อธิชาติ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องชั่ง
(กรณีศึกษา โรงงานอาหารสัตว์)
นายธนกร ทวีตั้งตระกูล รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับอุตสาหกรรมชุบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า ว่าที่ ร.ต.สมชาย วรสีหา ผศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
อ.อมร ศาสตร์อมร
การเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบโครงสร้างกระจกด้วยหลักการของ FEA นายอนุชา ชุมวรฐายี ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
อ.พิรัช เธียรธวัช
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงๆ นายกฤษฎา กาญจนรัชต์ ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
อ.พิรัช เธียรธวัช