บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548

By admin_grad, 26/04/2010 9:40 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมคุณภาพสำหรับชิ้นส่วนงานปั๊มขึ้นรูปโลหะในรถยนต์
นายชัยณรงค์ เชาว์เชี่ยวชาญ รศ.ดำรง ทวีแสงสกุลไทย
การปรับปรุงระบบละลายน้ำแข็งของห้องเก็บสินค้าเพื่อประหยัดพลังงานและ
ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง
นายสนธยา ทองสมบัติ ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การลดเวลาเสียของเครื่องฉีดพลาสติกโดยการปรับปรุงการทำงานใหม่
และเพิ่มระบบกำจัดฝุ่นเม็ดพลาสติก
นายธนิต แก้วสุวรรณ์ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระยะเวลาการบ่มเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรงหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง 2
นายอัครเนตร เฟื่องเกษม ดร.อธิคม บางวิวัฒน์
การปรับปรุงและพัฒนาระบบซ่อมบำรุงเครื่องชั่ง
(กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์)
นายธนกร ทวีตั้งตระกูล รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา
การลดระดับความเจ็บปวดกล้ามเนื้อของคนงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา คนงานช่างไม้ (งานยกแบบเหล็ก) นาย มานพ แจ้งหิรัญ รศ.ดร. ยุทธชัย บรรเทิงจิตร