บทนิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549

By admin_grad, 26/04/2010 9:43 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การกำหนดทางเลือกในการวางผังพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์ ราชการ จังหวัดสมุทรปราการแห่งใหม่ นายกฤษฎา วชิรมงคลพงษ์ ผศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าในอาคารสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
นายคมกริช จิววัฒนานนท์ ดร. ธนาคม สกุลไทย์
การประยุกต์ใช้หลักการการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ (ศูนย์บางคล้า)
นายจักรพันธ์ ปิ่นทอง ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอิฐคอนกรีต นายชนาธิป บูรณนัติ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
อ.พิรัช เธียรธวัช
การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมการใช้ปูนซิเมนต์ในส่วนผสมคอนกรีตด้วย
การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
นายฐานรัฐ ฐานกุล ร.ศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ กรณีศึกษา การให้บริการหลังการขายเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ว่าที่เรือตรี ทนงศักดิ์ โรจนสวัสดิ์วงศ์ ผ.ศ.ดร.อัตถกร กลั่นความดี
การเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบ Air Condition รุ่น FUG 33
กรณีศึกษา : บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
นายนพพร ถลีรัชตพันธ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอาคารที่พักนักกีฬา
กรณีศึกษา อาคารที่พักนักกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี
นายนิวัฒน์ เฑียรเจริญ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานช่างซ่อมบํารุง (ระบบไฟฟ้า) ภายในอาคารสินธร
นายปณิธาน สุจิกุล ผศ.อัตถกร กลั่นความดี
การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเขตเทศบาลตำบลสำโรงใต้ โดยประยุกต์ใช้ระบบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน นางสาวปิยธิดา วิไลจิตต์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
การปรับปรุงงานบำรุงรักษาสถานีสื่อสารผ่านดาวเทียมภาคพื้นดิน
โดยใช้การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ ชูแก้ว ดร.ธนาคม สกุลไทย์
การปรับปรุงอาคารและพัฒนาระบบการให้บริการของอาคาร
โรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
นายศิลปชัย สงพุก ดร.ธนาคม สกุลไทย
การศึกษาและปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรปั้นจั่นยกตู้
สินค้าผ่านท่าเทียบเรือตู้สินค้า
นายสันติ สุวรรณพฤษ์ รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
เปรียบเทียบระดับปัจจัยเสี่ยงปัญหาความล่าช้าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไทยจากงานระบบท่อในคอนกรีต Block – out Sleeve ในรอบ 7 ปี นายสุเมธ ฉ่ำเฉื่อย รศ.ดร. ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ