บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2540

By admin_grad, 26/04/2010 9:50 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ
: ศึกษาเฉพาะกรณี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายอกนิษฐ์ เซ็นเสถียร พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรกับการพัฒนาบุคลากรระดับสูงของรัฐ พันเอกหญิง มุกดา ซื่อมาก ศ. ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
บทบาทของสหภาพแรงงานในการเป็นตัวแทนเรียกร้อง และเจรจา
ต่อรองผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิก
นายสัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การบริหารการกำจัดมูลฝอย ศึกษากรณีเฉพาะ สำนักรักษาความสะอาด
กรุงเทพมหานคร
นายครรชิต คุรุรัตน์พันธ์ ศ. ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ปัญหาบางประการในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
นายประทีป ฉากภาพ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ภาวะการมีงานทำ และคุณภาพในการทำงานของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ปีการศึกษา 2539
นางสาวศุภัทรา อำนวยสวัสดิ์ อ.ชาย นรเศรษฐาภรณ์
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ศึกษาเฉพาะกรณี
แนวคิดในการจัดตั้ง บริษัท จำกัด
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติ
ว่าที่ร้อยตรี คงพล โอสถานนท์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
: ศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
พันจ่าเอกหญิงขนิษฐา พรหมมา อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
: กรณีศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นางสาวอภินันท์ คำสวัสดิ์ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณี
การบริหารงานแบบญี่ปุ่นของบริษัท ไดว่า เซโกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาววิมลวรรณ ปิยะไทยเสรี อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยบางประการด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ในการ
บริหารองค์การของผู้บริหาร ต่อความสำเร็จของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ :
ศึกษาเปรียบเทียบ เฉพาะกรณีของนิตยสารประเภท ธุรกิจ 3 ฉบับ
นายกิตติ สุขีคูณ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเห็นของข้าราชการสังกัดสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนง ต่อการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการประชาชน
นายสุรพันธ์ อรัญเวช ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสันติบาล
ศึกษาเฉพาะกรณี : กองกำกับการ 5 กองตำรวจสันติบาล 1
ร้อยตำรวจโทอรรถพร ภมรมานพ พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรในโรงพยาบาล
ศึกษากรณี:โรงพยาบาลสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นายคณิติน วรรณโกมล พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ปัญหาในการให้บริการด้านสวัสดิการสังคม : ศึกษาจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม
นางสาวจิราภรณ์ สีดา ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน นางสาวเลอลักษณ์ ชูสิน ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของข้าราชการพลเรือน
ระดับอำเภอ กรณีศึกษา : อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมพงษ์ วุฒิชัยธนากร อ.สมชาย ปัญญเจริญ