บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2541

By admin_grad, 26/04/2010 9:56 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จด้านการอำนวยการของคณะผู้บริหารเทศบาล
ตำบลแสนสุข
นายสณี หม็องพร้า อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงาน
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
นายพิสิฐ กาญจนาคพันธุ์ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาทสัญลักษณ์ฮาลาล (HALAL) ต่อการตัดสินใจบริโภคของ
ชาวมุสลิม ในประเทศไทย
นายปรีชา มะมิน อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี
ผู้นำท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ร้อยตำรวจโทปรีดา คอนกำลัง อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
บทบาทของผู้นำสตรีทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา แสงหิรัญ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
บทบาทของนิคมอุตสาหกรรมต่อการขยายตัวของชุมชนเมืองในเขต
กรุงเทพมหานครชั้นนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
เขตมีนบุรี
พันตำรวจโทภูษิต วิเศษคามินทร์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์

บทบาทของคณะกรรมการชุมชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย
: ศึกษากรณีคณะกรรมการชุมชนในเขตลาดพร้าวและเขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

นางสาวนัยนา บำรุงศิลป์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสำพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางการเมือง
ระหว่างปี พ.ศ.2520 – 2530
เรืออากาศหญิงพัชรี  ฟุ้งกลิ่นส่ง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสำพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์การกับพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี
บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอมโพเน้นท์ จำกัด
นางสาวผุสดี ธนากรนิธิกุล อ.กาญจนา นรเศรษฐภรณ์
ความพึงพอใจของประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการสถานีตำรวจนครบาล
อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน
: ศึกษาเฉพาะกรณี สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน
ร้อยตำรวจเอกสุรเชฎฐ์ ทองขุนนา ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาทางการเมือง
ระหว่างปี พ.ศ.2520 – 2530
เรืออากาศหญิงพัชรี ฟุ้งกลิ่นส่ง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ศึกษากรณี : ชาวไทยมุสลิมในเขตสวนหลวงและเขตวัฒนา
พันตำรวจโทสุพจน์ เส้นขาว ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการตำรวจกองตำรวจสันติบาล 2 ร้อยตำรวจเอกวีระยุทธ วนะภูติ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
นายสุวินัย   สนิทม่วง อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าของนอกเขตท่า สำนักงาน
ศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
นายศุภชัย   สร้อยหงษ์พราย อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
การพัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร้อยตำรวจเอก พรชัย   ไวยศิลป์ ดร.สุชีพ   พิริยสมิทธิ์
การบริหารงานเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตบางกะปิ
นางสาวพรรณรัตน์   โสธรประภากร อ.กาญจนา   นรเศรษฐาภรณ์
การติดต่อสื่อสารของหัวหน้างานที่มีผลต่อความรู้สึกชอบของผู้ใต้
บังคับบัญชา
นางสาวสุจิตรา   เหรียญเก่งสุรการ ดร.เฉลิมพล   ไวทยางกูร
การพัฒนาความเป็นสังคมเมืองกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
: กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
นายจำลอง   กรกมล ผศ. ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พรรคการเมืองไทยกับฐานคะแนน : ศึกษากรณีพรรคประชาธิปัตย์ใน
เขตคลองเตย
ร้อยตำรวจเอก วิเลิศ   รุ่งโรจน์ ดร.มานพ พรหมชนะ
ปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาสินเชื่อ : กรณีศึกษา
ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน)
นายบุญเลิศ   เสถียรดี อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศึกษากรณี จังหวัดระยอง นางสาวรัชดาภรณ์ นกอยู่ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจของลูกจ้างในเรื่องของสิทธิที่พึงได้ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายเอกวีร์ หาญพานิช อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาทของผู้นำสตรีทางการเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร นายรุ่งทิวา แสงหิรัญ ดร.มานพ   เรี่ยวเดชะ
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2541 ศึกษากรณีเขตมีนบุรี
ร้อยตำรวจเอกธีรวัฒน์ บาลทิพย์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าพนักงานตำรวจตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
พันตำรวจตรีประสูติ สมใจ ดร.มานพ เรี่ยวเดชะ
การปรับตัวของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวศิริรัตน์ รุ่งเรืองยศ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักการเมืองท้องถิ่น :
ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครนายก
นางสาวอารียา ลัพธ์จิโรสกุล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ระดับความสำคัญของปัจจัยต่างๆต่อความสำเร็จในการบริหารระบบ
คุณภาพงานด้านธนกิจ มาตรฐาน ISO 9002 ในความคิดเห็นของผู้บริหารสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายอนันตชัย   แตงอ่อน อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชน ในเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
นายวิทยา   สุวรรณมาศ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัญหาและอุปสรรคในการโอนกองบังคับการตำรวจดับเพลิงไปสังกัด
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาจากความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ
กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
ร้อยตำรวจเอกอภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัญหาและอุปสรรคในการนำโครงการ “ AMAZING THAILAND
GRAND SALE ” ไปปฏิบัติ
นางสาวอังสนา สุวรรณภูมิ อ.ชาติชาย เทพแปง
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการใน บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
นางสาวสกาวรัตน์ เสนโสพิศ ศ.ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์
ความรู้ความเข้าใจและบทบาททางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยของ
ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง
พันตำรวจโทสัณหกิจ บำรุงสุขสวัสดิ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความรู้ความเข้าใจและความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชน
ที่มีต่อการปกครองท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี อ.อัศวิน   ตีรวัฒนพงษ์
ความผูกพันต่อองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารระดับผู้จัดการกลุ่ม
ของนายธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายประสบโชค ยับมันบริบูรณ์ อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่
นายชัยวัฒน์ ไชยรัตน์ อ.อัศวิน   ตีระวัฒนพงษ์
การวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนเมืองพัทยา นายอธิ อนันตศิลป์ อ.อัศวิน   ตีระวัฒนพงษ์
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรสังกัด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ร้อยเอก วีรธัช ศรีใส ดร.สุวิมล   อังควานิช
การวิเคราะห์การกำเนิดนครรัฐของประเทศไทย : ศึกษากรณีนครรัฐ
เวียงพิงค์ เขลางค์นคร พระบาง และละโว้
ร้อยตำรวจเอกเอกชัย ชัยเจริญ ศ.ดร.สุพรรณี   ชะโลธร
ปัจจัยสำคัญในการกระทำความผิดทางวินัยของข้าราชการตำรวจสังกัด
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการ
ตำรวจที่กระทำผิดระหว่าง พุทธศักราช 2538 – 2540
ร้อยตำรวจโทไพรัช ญาโน พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์   คณะเจริญ