บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2542

By admin_grad, 26/04/2010 10:01 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ : กรณีศึกษาตำบลบ่อแก้วและ
ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ว่าที่ร้อยตรีเกษม จงประดิษฐ์นันท์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษา อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
นายเฉลิม วงศ์ณาศรี รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
การพัฒนาและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัทสยาม
กลการและนิสสันเซลส์ จำกัด
นายวโรรส วานิชรักษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การปฏิรูประบบราชการไทยในต่างประเทศ : กรณีศึกษาโครงการนำร่อง
ของกระทรวงการต่างประเทศ
นายแฉล้ม เสมสฤษดิ์ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ผลกระทบบางประการที่มีต่อข้าราชการครูภายใต้มาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 : กรณีศึกษาข้าราชการครู
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
นางสาววนิดา เสรีพรเศรษฐ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี
นางสาวปิยะนาท อำนวยธรรม ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาวณัฐณิชา เกื้อลาว รศ.ดร.ปิยะนุช   เงินคล้าย
อาจารย์ปิยากร   หวังมหาพร
ทัศนคติต่อการใช้บัตรเครดิต บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ของประชาชน
ในเขตจตุจักร
นายอนุพงษ์ ภูริพิพัฒนานนท์ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ทัศนคติของเยาวชนที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขต
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
นายประเสริฐ มานะการ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นที่มีต่อการเลือกศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6
นางสาวสุนัยนา ศรีวังยาง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
พฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนคร : กรณีศึกษา
เทศบาลนครสมุทรปราการ
นายวิเชียร   มานุษยวิทยา ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การละเมิดเครื่องหมายการค้า : ในมุมมองเศรษฐศาสตร์การเมือง ร้อยตำรวจโทโชติกานต์   คงรอด รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ
การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
ของธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขาบางปู
นายเรวัต   สงวนยวง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อโครงสร้าง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
ร้อยตำรวจโทวีรนิสภ์   รุมแสง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
สามารถในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 1และ
ชั้น 4 ในจังหวัดปทุมธานี
นายณรงค์ศักดิ์   ภูวธนานนท์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบล
บางเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ
นางสาวขวัญตา   จั่นอิ๊ด ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ปิยากร หวังมหาพร
ปัญหาบางประการในการแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง นายมโนชาญ   ช่วยหวัง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักข์   ชูสิน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
จ่าสิบโทหญิง กนกนภา   สิงห์ปี รศ. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
วิวัฒนาการการสรรหาทรัพยากรบุคคลของภาคเอกชน นายจุมพร   บัวแบน ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง
กรณีศึกษา : เขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
นายฤาชา   สายภัทรานุสรณ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
กำลังขวัญในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ : กรณีศึกษา
สถานีตำรวจนครบาลบางนา
พันตำรวจตรี วรวิทย์   สิทธาภิรมย์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
นคติทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสื่อมวลชนไทย
กรณีศึกษา : ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวโทรทัศน์สายการเมือง
นายชัยรัตน์   ทองปอนด์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชน : กรณีศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นายปิยราช   เสริมสมรรถ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การฝึกอบรมของบริษัทมิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด นายมหัคฆพันธ์   พันธหชาติ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของข้าราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจท่าเรือ ร้อยตำรวจโท ธงชัย   อยู่เกษ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์
ความคิดเห็นต่อการนำระบบคุณภาพ ISO 9002 มาใช้ในการให้บริการ
ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
นางอัจฉรา   ห่อสมบัติ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเหนของประชาชนต่อการมีอาวุธปืน ไว้ในครอบครองเพื่อใช้
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน : กรณีศึกษา เขตสาทรและเขตบางนา
ว่าที่ ร้อยตรี กิจจา   เจียมสากล รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ปัจจัยจูงใจในการดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน
: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาล
ร้อยตำรวจเอก กฤษดา   ขันโสดา ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การวิเคราะห์เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
: กรณีศึกษา ศึกษาเฉพาะหมวด 6 รัฐสภา
นายเอรวัตร   อุ่นกงลาด ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การประเมินผลโครงการแจ้งข่าวลดเหตุร้ายของสถานีตำรวจนครบาล
หัวหมากภายใต้แผนงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ร้อยตำรวจเอก วุฒิชัย   ไทยวัฒน์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
บทบาทของคณะกรรมการมัสยิดในการส่งเสริมประชาธิปไตย นายนเรศ อารีย์สมาน ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
รัฐกับการพัฒนาศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการเมืองการปกครองในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง นายสัจจพร ศิลปี รศ.ดร.กนลา สุขพานิช – ขันทปราบรศ.ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
การพัฒนาพรรคการเมืองไทย : กรณีศึกษา การบริหารและการจัดองค์การของพรรคการเมือง นางสาวสุภาพร บุตรโยจันโท ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์