บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2543

By admin_grad, 26/04/2010 10:05 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
สัมฤทธิผลของโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ : กรณีศึกษา พนักงาน
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ
นายอิศเรศ ขันหลวง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี
นางจุรีรัตน์ หริรักษ์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
อ.อัศวิน ตรีระวัฒนพงศ์
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการนิติกรกรมพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน
นายนิติ นุ่มถือสัตย์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช 2540 : กรณีศึกษา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง
นางสาวศศิธร พึ่งผล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช 2541 :
กรณีศึกษา สมาชิกสหภาพแรงงานหญิง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
นายเกรียงศักดิ์ พวงมาลัย ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความสำคัญของปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์กับคุณธรรมต่อความสำเร็จของ
การบริหารองค์การในความคิดเห็นของผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายสุธีร์ ธีระปัญญาพงศ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
นิพนธ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยน ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษาสำนักงานศุลกากรนำเข้าและ สำนักงานศุลกากร ส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ นายแสงอรุณ พงษ์แพทย์ ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การนำระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัย (ISM Code) มาใช้กับเรือ
บรรทุกน้ำมันไทย
นายสาธิต อรุณ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของประชาชนในเขตเลือกตั้ง 30 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุธาพร เซ่งขุนทอง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายวงการบันเทิง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายศักดิ์สิริ พูนธนานิวัฒน์กุล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
การบริหารรายได้โดยการว่าจ้างเอกชน : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี นางพิชามญชุ์ เรืองสวัสดิ์  
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน : กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายขาย
บริษัท เอไอเอ จำกัด
นางสาวนภาวรรณ   เทียนถาวรวงษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.ชาติชาย   นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษากรณี
นายตำรวจปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พันตำรวจตรี นที   ไชยานุพงศ์ ศ.ดร. สุพรรณี   ชะโลธร
พล.ต.อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลปฏิบัติงานของข้าราชการกองตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรุณี   อินถนอม ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ทัศนคติของผู้สื่อข่าวการเมืองในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อบทบาท
ของสมาชิกวุฒิสภา
นางสาวสายพิณ   แพ่งบรรเทา ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
สัมฤทธิ์ผลของโครงการฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดธรรมมงคล นางสาวธวัลรัตน์   โจทก์มีชัย ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ภาวะผู้นำชุมชนกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอำนาจ : กรณีศึกษาผู้นำในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายสมาน จีนยิ้ม รศ.ดร.กนลา สุขพานิช–ขันทปราบ
องค์กรพัฒนาสตรีการรณรงค์เพื่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและการเมือง นางสาวรักชนก ตันติวัชโรทัย รศ.ดร.กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
ทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร นครศรีอยุธยา นายธราณุสันต์ มีสมบัติ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธรรศ
ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธ์
ทัศนคติของทหารที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี ทหารในหน่วยการศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด พันโท รพีพัฒน์ สุทธิวงศ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
พล ต อ.อิทธิศักดิ์ คณะเจริญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในธุรกิจซัก – อบ – รีด ในย่านบางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายปรีชา คำมูล ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน : กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายขาย บริษัท เอไอเอ จำกัด นางสาวนภาวรรณ เทียนถาวรวงษ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวนุชนาฎ หุ่นอยู่ รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
อ.ทรงพล มะลิกุล
ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์ของวิถีชีวิตประชาชนกับความเป็นสังคมเมือง : กรณีศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางสาวกฤติกร คุ้มดิษฐ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง :กรณีศึกษาเรือประมงพาณิชย์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นายชลัฐ ปทุมพรรุจี ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง : กรณีศึกษาชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร นางสาววิมล เฟื่องฟู ดร.สุวิมล อังควณิช
ดร.สุเทพ เดชะชีพ
วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีประเภทต่างๆให้กับประชาชนของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายกิตติกร หมู่พยัคฆ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในยุคเศรษฐกิจตกต่ำ : กรณีศึกษา บริษัทสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายชลิต ชุ่มศรี ศ.ดร.สมบูรณ์ ศรีสุพรรณดิฐ
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์