บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2544

By admin_grad, 26/04/2010 10:07 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงระบบกับนโยบาย “บรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทย (บสท.)”
นายธีรพร เรือนทองดี อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความพึงพอใจของประชาชนในการบริการของ
โรงพยาบาลอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายพิทักษ์พงศ์ กางการ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
ระดับประถมศึกษา ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ วงษ์อ่อน ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตดินแดง
นายเกรียงไกร ภมรพล อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยสวัสดิการที่มีผลต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
นางสาวจรัสศรี หนูแดง ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
สัมฤทธิ์ผลของโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่ของการเคหะแห่งชาติ
: กรณีโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร
นายบัญชา นนทกนก ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจภาคบริการ กรณีศึกษา: โรงแรมในเครือ
แอคคอร์เขตกรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์ หลังปูเต๊ะ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายวิโรจน์ สงวนยวง อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวง
มหาดไทย : ศึกษากรณีพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
พันตำรวจโทรัฐศักดิ์ รักสลาม ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจนครบาล
: กรณีศึกษาเขตสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
ร้อยตำรวจเอกอำนวย แสงสว่าง ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ทัศนคติของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ที่มีต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเพชรเวช
นายเกษม ปันทะยม อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
การปรับเปลี่ยนอำนาจการเมืองสู่อำนาจบริหาร นายวีระ จินนิกร ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่กำหนดระดับความเสี่ยงภัยในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ศึกษากรณี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จ่าสิบตรี จรงกรณ์ วีระวิทยากรณ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ประสิทธิผลของระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) : กรณีศึกษา ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก ระดับบัตรทอง (Gold Card) นายไพวัลย์ สมัครการ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจภาคบริการ กรณีศึกษา: โรงแรมในเครือ
แอคคอร์ เขตกรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์ หลังปูเต๊ะ อ.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พัฒนาการของพรรคการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง นายประสิทธิ์ ต่างแดน ศ.ดร. สุพรรณี ชะโลธร
การพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : วิเคราะห์ตามแนวทางกฎหมายในช่วงสามทศวรรษ นายยืนหยัด ใจสมุทร ผศ.ดร.อํานวย สุวรรณกิจบริหาร
รศ.ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย
ดร. ชวลิต หมื่นนุช