บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2545

By admin_grad, 26/04/2010 10:08 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการตรวจสอบภายในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พันโท สุรศักดิ์ ใจอู่ รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาจราจร นางรัชนี พงษ์ธานี รศ.ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย
ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ปัจจัยตัวกำหนดองค์การที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) นางสาวธิดารัตน์ ศรีพรหม รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ผศ.ดร.ก้องกิติ พูลสวัสดิ์
ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร
ความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง นายอนุชาติ มะลินิล ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับแรงจูงใจในการทำงานของผู้บังคับบัญชา นายสุทธิ จันทร์มั่งคั่ง ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อครูต่างถิ่น : กรณีศึกษาข้าราชการครูระดับประถมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี นายพงค์พันธ์ กาญจนศิริ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นายคอเลฟ เจ๊ะนา ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ ร ต ท.มงคล พฤกษชาติ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การศึกษาวิวัฒนาการของเมืองปัตตานี นางสาวอัจฉรีย์ เจ๊ะนา ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย นายโอภาส เลศักดิ์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยจูงใจในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ : กรณีศึกษา หญิงขายบริการทางเพศในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พ ต อ.อภินันท์ เกตุษเฐียร ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความคิดเห็นต่อสาเหตุและผลของความขัดแย้งในองค์การสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร นางสาวกนิษฐา เขียวทอง ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษา พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร บริษัทเทียนทองขนส่ง จำกัด นายสิริศักดิ์ เทียนสุวรรณ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษา กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ร ต ท.สมเกียรติ เมืองแก้ว ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
แนวทางความช่วยเหลือของภาครัฐกับความต้องการของผู้ต้องขัง พ ต ท.จิราพร ศิริจารุวร ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายกันตพงษ์ วงค์สุภานิชกุล ผศ. ดร. อํานวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของสํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 นางพัชนี แก้วสวี ดร. เฉลิมพล ไวทยางกูร