บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2546

By admin_grad, 26/04/2010 10:09 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสานภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย จ่าสิบตรี คทาวุธ พิมพ์สอาด รศ.ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การวิเคราะห์คุณภาพของครอบครัวและความเข้มแข็งของชุมชนในตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ร ต อ.หญิง จินตนา นิ่มนวล ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : กรณีการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 295 ร ต ท.วิกร เชือกจอหอ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นายระวีพงษ์ แพงเพ็ง ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิผลของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายพิพัฒน์ สุขพงษ์ไทย ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ทัศนะของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ร ต อ.ชฏิล เพ็ชรสดศิลป์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี นายประยงค์ เรืองดำ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
กระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ร ต อ.เศรษฐหาญ เศรษฐภากรณ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของสตรี กรณีศึกษา : เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นายณัฐวุฒิ ราชคมน์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการเปิดบ่อนการพนันตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชา เรือตรีหญิง ฉันทนี โพธิ์เอี้ยง ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
มูลเหตุในการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของผู้ต้องหาในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ร ต ท.สุริยา มากแก้ว ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก (อายุ 15 – 18 ปี) ในโรงงานอุตสาหกรรม นางสาววัฒนาภรณ์ ชำนาญณรงค์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานสอบสวนที่มีต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 : กรณีศึกษาเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ร ต ท.อุเทน ทักขิโน ิ์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธ
การศึกษาการป้องกันปัญหายาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา นายสมศักดิ์ ส่งแสงรัตน์ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช บวรนันทเดช ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์