บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2547

By admin_grad, 26/04/2010 10:10 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ความรู้ความเข้าใจของสมาชิกกองทุนที่มีต่อกองทุนหมู่บ้าน :
กรณีศึกษา ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
น.ส.สาธิตา รือเสาะ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน :
กรณีศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ลือวิภาสกุล ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความต้องการด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ต่อนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
น.ส.สุริสา ลิ้มเพี้ย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ น.ส.วิไลรัตน์ เชี่ยวชาญ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การรับรู้ของชุมชนรอบวัดเกี่ยวกับบทบาทของเจ้าอาวาสในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
และกิจกรรมของวัด
น.ส.พิชาห์คณินณ์ พิชญ์พิศุทธิ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความคาดหวังของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 4 เมื่อจบออกไปรับราชการ ร.ต.อ.รุ่งเลิศ คันธจันทร์ อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ความสำคัญของหน่วยงานสนับสนุนต่อนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร.ท.สุพจน์ กัมพูพงศ์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคิดเห็นของผู้บริหาร ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเกี่ยวกับ
การบริหารระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000
นายสมศักดิ์ สุขสดใส ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา : กรณีศึกษา โครงการประปาผิวดิน บ้านเกาะไร่
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นายมานิตย์ บุตรน้ำเพ็ชร ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
ความพึงพอใจการบริการจัดส่งสินค้าของผู้แทนจำหน่ายสินค้าของ บริษัท ฮาโก้กรุ๊ป (1991) จำกัด นายชัยศรี จันดาดี ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความคิดเห็นในการตรวจพิจารณาภาพยนต์ของเจ้าพนักงานผู้พิจารณาภาพยนตร์ ร.ต.ท.ชาญชัย เรนชนะ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาลประเวศ ร.ต.ท.จตุภูมิ มุดซาเคน ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี นายสรวิชญ์ แสงอรุณ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทซิกม่า เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด น.ส.ศรีสุดา โพธิ์พันธุ์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด :
กรณีศึกษา ข้าราชการตำรวจ สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร.ต.อ.หญิง สมพร มะเฮง ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
สัมฤทธิ์ผลการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานแพทย์ใหญ่ พ.ต.ท.หญิง จิรพร นิจจันพันธ์ศรี ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
น.ส.สุดารัตน์ ประกอบกิจ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษากรณี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
น.ส.อรชนก ทองบุญ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
น.ส.กมลวรรณ สันทอง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร น.ส.จรรยพร จูจวบโชค ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความคาดหวังของประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี
ต่อบทบาทหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
น.ส.ศศิวิมล เนียมน่วม ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานสอบสวนที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ . ศ .2534 : กรณีศึกษาเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 5
ร.ต.ท. ภูมิล งามหลาย ดร . สุชีพ พิริยสมิทธิ์