บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2548

By admin_grad, 26/04/2010 10:12 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
แรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาทุนกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวกิตตินันท์ อ่องนก ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
นโยบายปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย
กรณีศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
นางสาวจารุวรรณ เป็งมล ดร.วัลลภ สุวรรณดี
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นางสาวสายผึ้ง สุวรรณจันทร์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
การศึกษาการให้บริการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตพระโขนง นายชัชชญา ขำจันทร์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา นายเอนก อยู่ยรรยง ดร.ปิยากร หวังมหาพร
การวางแผนพัฒนาบุคลากรกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณี ข้าราชการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร นายสำราญ ทวีกาญจน์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา นายสามารถ หวังพิทักษ์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
วิเคราะห์แรงจูงใจของการเล่นการพนันฟุตบอล : ศึกษากรณี ผู้เล่นในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นางสาวฐิตาภา นันทวิภัทร ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พันเอกหญิง ขนิษฐา ชาเจริญ ดร.ชวลิต หมื่นนุช
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
แนวทางในการธำรงรักษาครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 3 นายชำนาญ บริเพชร ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักเรียนนายร้อยตำรวจและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แสนแซว ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การรับรู้ทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายมาหะมะ เจ๊ะโซะ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของเทศบาล ตำบลด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ นายปริญญา วัฒนา ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวมณัชชา ศรชัย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตแสมดำ กรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีบริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด นางสาวศิริพรรณ เนตยานุวัฒน์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโครงการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวฐิติมา ยงพาณิชย์ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การศึกษาปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ นางสาวเตือนจิตร ทองแดง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการพัฒนาสถานีตำรวจ กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร.ต.อ.สมศักดิ์ มงคลคุณากร ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความคิดเห็นของข้าราชการกรมธนารักษ์ ที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร นางสาวจรัญญา มั่นต่อ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยการบริหารงานที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนสายงานของเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กรุงเทพมหานคร นายธนวัฒน์ จิระพันธ์พงศ์ ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นางอรวดี บวรสิน ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทสมาชิก สภาเขต กรุงเทพมหานคร นายพิษณุ รักษาชาติ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาทุนกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวอุมาพร เพิ่มพูน ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา กลุ่มผ้าไหม ตำบลนาโพธิ์ และกลุ่มผ้าไหม ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นางสาวนฤมล ชะพูรัมย์ ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ประสิทธิผลการดำเนินงานของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายนเรศ จ่ายยัง อ.กาญจนา นรเศรษฐาภรณ์
ความพึงพอใจในสภาพการทำงานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประมง ในจังหวัดปัตตานี นางสาวสกลรัตน์ ประเสริฐวชิรากุล ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมบุคลากรของรัฐจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุนทร บุญรอง ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์