บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2549

By admin_grad, 26/04/2010 10:14 am
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
(อสม.) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นางสาวเบญจรัตน์ รักชู ดร. ปิยากร หวังมหาพร
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานสอบสวนที่มีต่อพระราชบัญญัติสถาน บริการ (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2546 : ศึกษากรณี กองบังคับการ ตำรวจนครบาล 5 ร้อยตำรวจเอก เอกนรินทร์ สุวรรณทา ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแข็งแรง ภายใต้นโยบายเมืองไทย แข็งแรง ศึกษากรณีหมู่บ้านในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง นายไพโรจน์ ชูชาติ ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของสวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง นางกรรณิการ์ คันธะนาลัย ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร. สุนทร บัวดิษ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
ร้อยตำรวจเอก กัมพล วงษ์สงวน ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มแรงงานต่างด้าวต่องานบริการ สุขภาพองค์กรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง นายชยานนท์ โชติมณี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษา บุคลากร ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายธเนศว์ กาญธีรานนท์ ดร. สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการให้บริการของบริษัทอีซูซุระนอง จำกัด นายธนกร บริสุทธิญาณี ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองระนอง
นายปรมัตถ์ ปัญญาเตชะตกุล ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละอุ่นต่อการปฏิบัติงานเพื่อรับรอง คุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดระนอง นางสาวปิยะนุช ระยะปูโล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร. สุนทร บัวดิษ
ระดับความสำคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
ที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง กรณีศึกษา : สำนักสงฆ์ทุ่งคาวนาราม (บ้านลานวัว) หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายวรายุทธ์ เกิดผล ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ดร.สุนทร บัวดิษ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์
: กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นางสาวฤทัยรัตน์ พฤกษศรี ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเรื่องการบริหาร จัดการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง นางวราพร ราชศิริ ดร.ปิยากร หวังมหาพร
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นของประชาชน
: กรณีศึกษา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
นางสาวสัณทณี สัณฑะมาศ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การพัฒนาบุคลากรตามแนวการบริหารภาครัฐแนวใหม่
: กรณีศึกษา แขวงการทางระนอง
นายสุริยงค์ ชูแก้ว ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง นางอมรรัตน์ ดวงแป้น ดร.ปิยากร หวังมหาพร