บทความวิชาการ ปี 2552

By admin_grad, 23/07/2010 9:44 am
ชื่องานวิจัย ชื่อนักศึกษา
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของตำรวจฝ่ายสืบสวน กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 1 จ.ส.ต. สังวร ลิ้มรส
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธาดา สุนทรพันธุ์
อาชญากรรมอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษา อาชญากรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายพกรณ์ รักษาชาติ
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ่าสิบตำรวจเจษฎา ชมดวง
การปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในสถานประกอบ การจำหน่ายอาหารที่ได้รับใบอนุญาต ในเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร นายปราโมทย์ บุญชู
ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ : กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร.ต.ต.พฤฒ แก่นวงศ์