บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2552

By admin_grad, 13/09/2010 12:28 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ภาวะความเป็นผู้นำในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม จ.ส.ต.หญิง บุญญาภา มีโชค ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การตัดสินใจลงทุนในของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.ส.ต.หญิง สมศรี สุทธิธรรม อ.พรชัย ตรีคันธา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด.ต.หญิงปุณณพสิฐ สุขเกษม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ช่องทางการจัดจำหน่ายเศษขนมปัง น.ส.ชลธิชา แจ่มจันทร์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตร์ในระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ต นางพัชราภร เล่าฮะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การรับรู้การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการเปลี่ยนแปลง ของบริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด นางเรืองศรี สังข์วาลนุช ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้บริการ น.ส.กรกมล ทิพเวช ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) น.ส.กัญญา บรรจงศิลป์ อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) น.ส.กาญจนภา ธิโสภา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบ CallCenter ของบริษัท คอมพิวเตอร์เทเลโฟนีเอเชีย จำกัด น.ส.ณัชญาภรณ์ สืบเครือ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าสตรีนำเข้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต น.ส.ดวงกมล สงวนไว้ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักข้อสอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.ตรีกนิษฐ อยู่คุ้ม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) น.ส.ทัศนีย์ พลีน้อย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ น.ส.ธิติรัตน์ ศรีงิ้วราย รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด น.ส.นุชนารถ ดีแป้น อ.พรชัย ตรีคันธา
แผนการตลาดของธุรกิจจำหน่ายตำราเรียน น.ส.นพวรรณ พันธ์สอาด ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขาย น.ส.นันทิดา ชูประพันธ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการจัดจำหน่ายหนังสือ น.ส.พรพรรณ วิทิพย์รอด อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาธุรกิจยางรถยนต์มือสอง น.ส.พัชรมัย บัวบาน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาหาความต้องการด้านการฝึกอบรมของบริษัท โลจิสท์พลัส จำกัด น.ส.พัชราภรณ์ อินทร์แสง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท เซฟ-ออนฟู้ดส์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด น.ส.ภารดี ก็อารี อ.พรชัย ตรีคันธา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) น.ส.รัตติยา เสือจิตร อ.พรชัย ตรีคันธา
แนวทางการจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาประเภทกีฬาในร่ม น.ส.รัตนาพร ผงทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการธำรงรักษาพนักงานทำความสะอาด
กรณีศึกษา : บริษัท เอ.พี.ไอ.อินดัสเทรียลกรุ๊ป จำกัด
น.ส.วรรณา รุ่งชาญวณิชย์ ดร.ชัยรัตน์ สุริยะอาภา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด น.ส.วราภรณ์ แปลกสิริ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการให้บริการย้ายบ้านที่พึงประสงค์ น.ส.วรินทร คลองแค อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์
กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ซีคอนสแควร์
น.ส.วีณา เมฆลอย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชุดกีฬาประเภทแบบกรีฑา น.ส.ศิวาพร วาระเพียง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
น.ส.สุทินาโชติ แสนคำ ดร.ชัยรัตน์ สุริยะอาภา
แนวทางการเพิ่มยอดขายนาฬิกาข้อมือ นายจักรพันธ์ พวงนาค ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร บริษัท แพน แปซิฟิค เวิร์ดเทรด จำกัด นายจักรวาล เหมือนแจ่ม ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อส่วนประสมทางการตลาดของโรงเรียนวิมลพณิชยการ นายเชษฐชน หอมแจ่ม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายณัฐวุฒิ นาคสมบูรณ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) นายธวัชชัย เกษมสันต์ชัย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสอง นายปฐมพันธ์ บุญญกานนท์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป นายพลันดร อมรศักดิ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นายพูนสุข พิริยะทรัพย์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์กีฬาประเภทแบดมินตัน นายภูมิพัฒน์ ทรัพย์กุลชนนาถ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การพัฒนาธุรกิจให้บริการสนามแบดมินตัน นายวินัย ไพรพิสุทธิ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกางเกงว่ายน้ำ นายศุภกร สิทธิกุลนันท์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.ปาริชาติ ศิลปนาวา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสารสำหรับผู้หญิง นายสุรฤทธิ์ แซ่ลือ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมพลาธิการทหารอากาศ นาวาอากาศเอก นิโรจน์ จำปาแดง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนของครู พระณิราวิน ปันสอน ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการวางแผนการตลาดของน้ำมังคุดพร้อมดื่มสำเร็จรูป ว่าที่ร้อยตรี จรินทร์ พึ่งทอง ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์