บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

By admin_grad, 20/12/2011 9:03 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกแม่บ้าน นางพนารัตน์ เรืองปราชญ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานสัญญาจ้าง นางพวงเพ็ญ พรมมา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการตลาดของสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ นางวารุณี เสือสวย อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการสร้างทีม  (Team Building)  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม นางวิฑิญาพร ปวิธพาณิชย์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กระจกและอลูมิเนียม น.ส.กฤษฎาพร เอก ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโลจิสติกล์ น.ส.ขวัญใจ โอฬาลึก ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม น.ส.จุไรรัตน์ สกุลเบ็ญจะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน น.ส.ธิติมา อินทรทูต ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารร้านอาหาร Fast Food  น.ส.ธัญดา จันทร์เปรม รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน น.ส.ธาริณี จักรใจ รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย น.ส.นภาภรณ์ กล้าหาญ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอิสระของผู้ประกอบอาชีพอิสระในเขตสวนหลวง น.ส.นวลปรางค์ แจ่มศรี ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเพชรเวช น.ส.นันทิดา ศิริการติกุล ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การธำรงรักษาพนักงานโรงแรมเฟิร์ท น.ส.นุชนารถ มะหมัด ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการให้บริการร้านอาหารไทย น.ส.พรภินันท์  ภวัตพงศาไพศาล อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ น.ส.รัชนีวรรณ ขำทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมิสทีน น.ส.วราภรณ์  ขำทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการ Hino สาขาบางนา กม.14  น.ส.ศรัณย์ญา น้อยบัวทิพย์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตชิ้นส่วน อีเล็คโทรนิคส์  โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม น.ส.สภา ตั้งจงใจรักษ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพการบริการของศูนย์กีฬาทางน้ำบึงหนองบอน น.ส.อรพรรณ ทิมทอง ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต น.ส.อัญชีรา ลือชา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
พฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตบีเฟิสต์ สมาร์ทการ์ดธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) น.ส.อาภากร อารีพันธ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อไอศกรีมของผู้บริโภค น.ส.อุทุมพร แหลมทอง อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ความสามารถการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานวิชาการ โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ นายกฤติเมธ โอพั่ง ผศ.รัตน์สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรองเท้าบาสเก็ตบอล นายกฤษริน พยัคฆาจ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์ นายจิรกิตติ์  โรจนพิสิฐ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน นายชวรัตน์ พวงผกา ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การธำรงรักษาพนักงาน นายชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานโรงแรมภัทราเพลส พระราม 9 นายณัฐวัตร สโมสร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศิริสาทร อะ โบ ฟอร์ด เรสซิเดนท์ นายตวงยศ ศิริพันธุ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรักและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม นายเทอดศักดิ์ ปวิธพาณิชย์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการเพิ่มยอดขายของธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติ  (NGV) นายธนินท์รัฐ นนท์นิธิธรณ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริษัทรักษาความปลอดภัย นายธเนศ วิเศษวงศ์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการตลาดธุรกิจอพาร์ทเมนท์ นายนพลักษณ์ คุณะเกษมธนาวัฒน์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการฝึกอบรม นายไพศาล  รุ่งจิรา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ นายยศพนธ์  ยอดยา ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณ กรุงเทพฯ นายวรวิทย์  สุขจริง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาปัจจัยบางประการที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น นายวิรัตน์   เพิงรัตน์ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายเหมกฤษฎา มณฑลจรัส ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ของพระสงฆ์ลาว พระมณีวร  พรมมี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ นายภควัต  เหิรเมฆ ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์