บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2553

By admin_grad, 03/09/2012 2:28 pm
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม :กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นายชัด นกอยู่ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ประสิทธิผลของการส่งมอบบริการ : กรณีศึกษาการจัดการเรื่องร้องทุกข์สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร นางกนกอร วิเศษสงวน ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
บทบาทองคมนตรี : กรณีศึกษา ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นายนำพล แฉ่งพานิช ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
ความพึงพอใจต่อการบริหารงานโรงพักตามโครงการโรงพักเพื่อประชาชน: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ด.ต. วินัย โพธิ์พรม ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์