บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

By admin_grad, 04/03/2013 11:23 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริษัท Supplier ของผู้บริหารบริษัท เจ้าของเรือ นางสาวกรพินธ์ อินผ่อง รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การธำรงรักษาพนักงาน บริษัท ดาสโก้ จำกัด นางสาวจีระพันธ์ ตันมณี ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
แนวทางการปรับปรุงการให้บริการขนส่งขนาดใหญ่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เขตจตุจักร นายฐากร โศภาวชิรากานต์ -
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถตู้โดยสาร : กรณีศึกษารถตู้ท่าทองทัวร์ขึ้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงนครสวรรค์ นางสาวธนิตา ฟุ้งสุข รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน
นางสาวธัญญกาญจน์ โพธิ์พัฒน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัท ABC จำกัด นางสาวนิตยา เผือกผ่อง รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายเนติวุฒิ ชุมเพ็ชร -
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสนามเทนนิส นางสาวปัทมาพร คำจันทร์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท โอสถสภา จำกัด
นางสาวภริตา พรมมาซุย ดร.ชัยรัตน์ สุริยะอาภา
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) นายภัควัฒน์ สมบูรณ์รุจน์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของการรับบริการบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ นายภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกห้องเช่าที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี นายภาณุวัฒน์ แสงอรุณ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของโรงงานผลิตหมึกพิมพ์ โดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรมการผลิต: กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด นางสาวมณฑา นาวาน้อย ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า บริษัทสี่สหายขนส่ง (1988) จำกัด นางสาวมนทิกานต์ รมย์ลี รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาเอกชนสาขาบริหารธุรกิจ : กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์ บริหารธุรกิจ นางสาวรัชนีภรณ์ คล่องแคล่ว ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน นางสาวรัตนาภรณ์ สืบพงษ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
สื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นางสาวรุ่งรัตน์ จำปาเงิน ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการขนส่งสินค้า : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส. พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง นางสาววนารินทร์ บุญมา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางในการเพิ่มยอดขายของร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาววรนุช บุตรโสม อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์มือถือ นางสาววิไลลักษณ์ แจ้งไข อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่งเอกมัย นางสาวศิริพา ณ จัน รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของการกีฬาแห่งประเทศไทย นายสรายุต์ สีหพันธ์ ดร.ชัยรัตน์ สุริยะอาภา์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) นายสหทัศน์ ศุภกิจ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวางกลยุทธ์การตลาดและการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มสินค้า Home Line : กรณีศึกษา ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ นางสาวสิริพร ทองอ่อน ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชี นางสาวสุนี ระย้าู ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก นางสาวสุพรรณี บุญยัง ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาว สุพรรณษา กุลแดง รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรของบริษัท บี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด นางสาวสุภัทร เนียมคง รศ. สุธรรม พงศ์สำราญ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ Paperless ในงานศุลกากร ด้านพิธีการส่งออก นางสาวสุภาวัลย์ พวงศิลป์ รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) นางสาวสุริวิภาวรรณ ขุนพิลึก -
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส นางสาว แสงเดือน บุญรอด ดร. เอกสิทธิ์ สนามทอง
รูปแบบในการพัฒนาคุณภาพทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสู่การเป็นทีมฟุตบอลอาชีพ : กรณีศึกษา ทีมสโมสรฟุตบอลชลบุรีเอฟซี นายอนุพงษ์ เมฆสุวรรณ รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) นางสาวอมรรัตน์ ศิลาเลิศ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) นางสาวอสมาภรณ์ โพธิ์ทิม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเอ็ม.เอส.อินดัสเตรียล จำกัด นางอำไพ คงแก้ว ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักราชเลขาธิการ นางอุบล สัมฤทธิ์ -