บทนิพนธ์ หลักสูตรศิลปะศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2555

By admin_grad, 02/08/2013 3:47 pm
ชื่อบทคัดย่อ
ชื่อนักศึกษา
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนไทยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นาสาวจิตรลดา อนันตวุฒิ
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล นางสาวจุติมา บุญมี
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด นางสาวเพชรดา เพิ่มมงคล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express)และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line) นางสาวมฆนันท์ แก้วน้ำเย็น
แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย: กรณีศึกษา ตลาดโบราณ นครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
ความต้องการการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะของพนักงานแม่บ้านโรงแรมภายใต้การบริหารงานของคอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ (Compass Hospitality) ประเทศไทย นางสาวอรอนงค์ แผลงประพันธ์
ความคิดเห็นของชุมชนต่อศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายทองฤทธิ์ จารุภาค
ผลกระทบด้านสังคมจากการท่องเที่ยวต่อตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ช่อไม้