บทนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร ปีการศึกษา 2555

By admin_grad, 02/08/2013 3:41 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ส.ต.อ.ยศธนกร ประกาสิทธิ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน นายไกรวิทย์ วงค์คำปวน รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
รูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรของข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจนครบาลบางนา ร้อยตำรวจเอก ณรงค์ แป้นปลื้ม รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ร้อยตำรวจเอก ดำเนิน คำแสน อ.เลอลักษณ์ ชูสิน
การเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล(ศปจร.น.) ร้อยตำรวจตรี แทนไท จงอักษร รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
แนวทางในการนำมาตรการประหยัดพลังงานไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จของหน่วยงานวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พันเอกนพพร ต่างใจ รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทไซมอนลิมและหุ้นส่วน จำกัด นายนิพิท สุริยรักษ์ อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายปรีชา พิบูรณ์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลตำรวจ จ่าสิบตำรวจ (หญิง) พรปรียา วินิจสุวรรณ์ อ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการโรงพักเพื่อประชาชน:กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ดาบตำรวจ ภิรัช ศรีปราชญ์ อ.ดร. เกรียงชัย ปึงประวัติ
คุณภาพชีวิตของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมากแซว ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พระมลตรี เข็มเพชร อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตันที่มีต่อการปฏิบัติงาน พันตำรวจโท ยุทธการ จันทร์แก้ว ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายยุทธศาสตร์ กาฬเสาร์ อ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์
ความผูกพันต่อองค์กรของ บริษัท เอสวันอลูมิเนียม จำกัด นางสาวรัตน์สุดา สอนคูณ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจเชิงบวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ร้อยตำรวจเอก สมใจ รอดยัง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสายงานสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา จ่าสิบตำรวจ สมพร ชาวนาฝ้าย ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ปัจจัยจูงใจที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพยาบาลในศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางสิริลักษณ์ ธนยงพิบูรณ์ อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
การเตรียมทีมนักกีฬาตะกร้อของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเพื่อการแข่งขันกีฬา นางสาวสุมณฑา ต๊ะน่าน รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตำรวจนครบาล ทองหล่อ ดาบตำรวจ สุรัตน์ กองชะนะ อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท ดินทองเรียลเอสเตท นายสุวรรณา กุมภิโร อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร้อยโท(หญิง)อัมพร สาริกานนท์ อ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ร้อยตำรวจตรี เอกกร วรรณทอง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การประเมินผลการดำเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายเอกลักษณ์ อักษรพันธ์ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
การให้บริการประชาชน: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ จ่าสิบตำรวจ อเนก เงินยอง ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทีมสโมสรชลบุรี เอฟซี นายณัฐพนธ์ กุลสุวรรณ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง นายณัฐวุฒิ คงจันทร์ ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การเตรียมทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ นายเดชา สอาดโฉม ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
แรงจูงใจในการเล่นกีฬาแบดมินตันของนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ่าอากาศตรี ธีระศักดิ์ กลีบยี่สุ่น อ.ดร.เกรียงชัย ปึงประวัติ
การพัฒนาตลาดน้ำขวัญเรียมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ว่าที่ร้อยตรีนวชาติ เลี้ยงชีพ รศ. ดร.ปกรณ์ ปรียากร
การให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจรถไฟในเส้นทางสายเหนือ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจรถไฟ ร้อยตำรวจเอก หญิง นวลจุฑา เสือเพชร ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลจรเข้น้อย ร้อยตำรวจโท ปวงประชา อรรคฮาด อ.ดร. เกรียงชัย ปึงประวัติ
การพัฒนารูปแบบการบริหารกีฬาตะกร้ออันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นายวันชัย ไชยมโน ผศ.ดร.อำนวย สุวรรณกิจบริหาร
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน: กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ดาบตำรวจ ศรีมงคล สีดาจันทร์ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร