บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2551

By admin_grad, 02/08/2013 3:55 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งของผลผลิตภาพถ่ายออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศในสนามทดสอบ พันเอกชัยวัฒน์ พรมทอง ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันตรีกิตติศักดิ์ ศรีกลาง
การบูรณาการข้อมูลหมุดหลักฐานจีพีเอสเพื่อสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานที่มีความถูกต้องสูงสำหรับประเทศไทย ร้อยโทอัจฉริยะ มีชัยพิทักษ์สกุล ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันโท ศรายุทธ อยู่สำราญ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์แผนที่ประวัติศาสตร์ สำหรับนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เกาะรัตนโกสินทร์ จ่าสิบเอก นที คงแท่น รศ. ประยูร ดาศรี
พันโทอรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการศึกษาแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จ่าสิบเอก เทพพิทักษ์ แสนวิเศษ ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันตรียศฐณัฏ ป่าหลวง