บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2552

By admin_grad, 02/08/2013 3:54 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ร้อยตรีกิติคุณ พากเพียร ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ่าสิบเอกประสิทธิ์ ทองโสม ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การประยุกต์ใช้ดาวเทียมระบบจีพีเอสสำหรับสร้างหมุดควบคุมทางดิ่งกรณีศึกษาค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์ พรหมพยัคฆ์ รศ. ประยูร ดาศรี
อ.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ว่าที่ ร้อยตรี วัลลพ ตาเขียว ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษา : เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จ่าสิบเอกสัญญา เรื่องงาม ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
พันโท อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์