บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2553

By admin_grad, 02/08/2013 3:53 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล บริเวณอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่าสิบเอกพินิจ ก่อสกุล ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ร.ศ. สิริกร กาญจนสุนทร
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินค่าทางเศรษฐกิจของที่ดินบนเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายสันทัด ชูสังข์ ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การวิเคราะห์ความเพี้ยนของเส้นโครงแผนที่บริเวณประเทศไทยที่เกิดจากระบบพิกัด UTM โซนที่ 47 และ 48 ร้อยเอกเสมา กระต่ายทอง ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
พันเอกเอกภพ ภาณุมาศตระกูล
การวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม จ่าสิบเอกวราศักดิ์ นุชิตรัมย์ ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
นาวาอากาศโทหญิง กัลยา พัวธนาโชคชัย
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดิน ด้านการขยายตัวของชุมชนเมืองบริเวณอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอดิเทพ นาควิทูร ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์