บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2555

By admin_grad, 02/08/2013 3:52 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินค่าพารามิเตอร์การปรับภาพภายนอกที่ได้จากอุปกรณ์ กำหนดตำแหน่งและอาการเอียงของการถ่ายภาพทางอากาศในสนามทดสอบ พันตรีศุภร พึ่งเนตร ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันโทกิตติศักดิ์ ศรีกลาง
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายราชวัลย์ กันภัย ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี นางสาวปวีณา เปรมเจริญ ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
ร.ศ. ประยูร ดาศรี