บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

By admin_grad, 19/06/2015 10:30 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอพาร์ตเม้นต์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง นางแอนนา โชติสุกานต์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ำร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิจชนะ สายสกล ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
สถานะทางการเงิน ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หลังควบรวมกิจการ นส.กุสุมา แมะเฮม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมคอนราด กรุงเทพ นายธงชัย โรจนสัจธรรม รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารคาเฟ่ไอซ์ นส.นิภารัตน์ แสวงทรัพย์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นางพิมพาลัย กูดแมน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตสุวรรณภูมิ นส.ลักษิกา จตุรพิธพรวงศ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในห้องอาหารจีนเมย์ ฟลาวเวอร์ นส.วัชรา กิ่งโก้ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ นส.ศิริวรรณ เนียมชูชื่น ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้ นส.สุกัญญา น้อยหมอ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยทางการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน นส.มุกรินทร์ กรรเจียกพงษ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพแบบเครือข่าย นส.จินตหลา ดวงมณี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการเลือกใช้บริการสปาของโอเรียนเต็ลสปา โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ นางนาถฤดี ไบรดิ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน สาขา ถนนพัฒนาการ นส.วิรัลพัชร์ คูเจริญวัฒนะ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ห้องเรนเดอร์วูซ์ บาร์โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ นส.สกุลพร โตประพันธ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ นส.สุวรรณา ก้องเกียรติโสภณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ นายจักรพงษ์ มณีวงษ์ รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการห้องพักของโรงแรม JW Marriott Bangkok นายฉัตรชัย เทพชนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสริมสารสกัดจากมังคุด นายชยพล อาตมจำเริญ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การลงทุนในทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) นายชาญเขต แสงทับทิม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายไชยวัฒน์ สอนเวช ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นายธนกฤต เกื้อโกศล รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มชาเขียว นายธีรณัฏฐ์ คูเจริญวัฒนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตรางม่านเพื่อลดต้นทุน นายพิชัย โกมุทมณี รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ นายวันเฉลิม ชาญธนู ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นายไวยพจน์ แม้นบุตร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องอาหารบ้านสิริ นายศตวรรษ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายอมเรศ ฤทธิรงค์ ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องเบียร์ช้างในเขตพื้นที่มีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายวิสุทธิ์ คูเจริญวัฒนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์