บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ปี 2557 งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

By admin_grad, 31/08/2015 3:39 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การจัดจำหน่ายอาหารจีนให้บริการนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หมิงเหล่ย เฟิง
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยน เหอ
3 แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเพรสซิเด้นท์โซลิแทร์ หวง ถิง
4 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนายจ้างมีต่อนักศึกษาจีนทำงานในระหว่างเรียน เย่นเฟย หลี
5 ทัศนคติของนักธุรกิจต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หยินหยง เหยา
6 แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลทินั่มประตูน้ำ นายเกรียงไกร ตะสนธ์
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ประเภท ECO CAR เขตกรุงเทพมหานคร จักรกริช กล้วยเทศ
8 รูปแบบบริการหลังการขายของร้านค้าเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้าเขตบางพลัด โชติพัฒน์ ผลโพธิ์
9 ปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น นรีรักษ์ จิตรเพ็ง
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ของ บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด พรทิพา ร่วมสกุล
11 แนวทางการจัดทำแผนการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไพจิตรา ศรีวิเศษ
12 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด มยุรี นาคนาวา
13 กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาปนิก ออกแบบบ้าน มะณีรัตน์ นาคนาวา
14 การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วราลี นาคแก้ว
15 ปัจจัยทางการตลาดการเลือกซื้อรถยนต์รถนั่งส่วนบุคคลมือสองผ่านเต็นท์รถยนต์มือสอง สมคิด นนทสา
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ บริษัท สยามนิส ทรานส์ จำกัด นฤมล แสนใจวงค์
17 ศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบของโรงเรียนบุญจิตวิทยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นพวรรณ สุวรรณรัตน์
18 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Lac Chi (ประเทศเวียดนาม) จำกัด ธิบิชตรัม ฟาม
19 การตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมนมสดของผู้บริโภค กมลชนก จิตระวัง
20 คุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง กัณภาณี บุญทวี
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กิตติ์ธเนศ ธนัสอัธยานนท์
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขนิษฐา  ศรีเจริญ 
23 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขวัญหทัย เชื้อดี 
24 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการแสดงพฤติกรรมที่ดีของสมาชิกต่อองค์การของพนักงาน บริษัทสมาร์ทแมนูแฟคเจริ่งจำกัด  จันทร์เกษม   แสงมณีรัตนากร
25 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของ บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จิ้ง หนิง 
26 การธำรงรักษาพนักงานของ Horizon Hotel จิงเจี๋ย ลี่ 
27 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จื้อหง  ฉาง
28 การบริหารงานแผนกปฏิบัติงานสนับสนุนงานขาย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จุฑาวุฒิ นาคสุ่น 
29 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท เอสเคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  ชมภูเนตร ชัยยะกมล
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบจองห้องพักออนไลน์บริษัท เกทเวย์ เอเชีย จำกัด  ชลนริศย์ ใบบ้ง
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจีน ชุ่ยเย่ หวง 
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้รับบริการชาวตะวันออกกลาง  ซาการียา สิเดะ
33 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์สินเชื่อธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานพญาไท  ณพสรัญ บัวผัน
34 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาว์ ฟุตแวร์ ดาว เชาว์สุธีเลิศ 
35 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เด่นจรูญ อาภาอัศวกุล
36 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีของชาวกรุงเทพมหานคร ทัดชา  สะทองเนียม 
37 การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ  ธัญรัศม์   ธนัสอัธยานนท์
38 ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ ธีระชัย ไชยเมือง 
39 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอล .วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด  ประกายมาศ เพชรรอด
40 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง ปิยาภา ไข่ลือนาม 
41 แนวทางการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัด  ปุณยนุช ศรีหมื่น
42 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ และ ความสุขในที่ทำงาน ของพนักงาน บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด  พรรณกร พนาวิวรรธน์
43 แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาของวัดแสนสุข พระมหาอนุพงษ์  พงษ์วัน 
44 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับชั้นปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel  พัชรีญา วงศ์สุวรรณศา
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน  เลิศศิริ 
46 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับหัวหน้างาน ของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  ภรภัทร  หมอยา 
47 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานชาวพม่าที่มาทำงานในประเทศไทย ของบริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด  ภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินที่ 4 องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ  ภัสราวรรณ  นิลอาชา 
49 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงงานที่ 2 ภาคภูมิ  กุลสวัสดิ์ 
50 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด ยู่เชียน จาง 
51 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 รชพรรณ์ ไขศรี 
52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน    รักศักดิ์ อ่อนสง
53 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ รัศรินทร์ จันศรีวิริยะ 
54 แนวทางการธำรงรักษาพนักงานของบริษัท เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จำกัด  ราตรี    ปรางทอง
55 กระบวนการตัดสินใจซื้อกระเบื้องนำเข้าของผู้บริโภค  วชิราภรณ์ ปทุมวัน 
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กับ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร วิจิตรา  แสงกำเนิด 
57 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ  วิมลวรรณ รัศมี
58 รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยว ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  วีระพงษ์  นวลแก้ว
59 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล A  ศิริภางค์  กฤตาคม
60 ขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สมยศ  โพธิ์ชัย 
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สิริรัตน์  ฉิมแก้ว 
62 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสายใต้  สุธน เจริญวิริยะภาพ
63 การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการแก๊สแอลพีจีของ บริษัท เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จำกัด สุธี  เอี่ยมสอาด 
64 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการให้บริการของแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลโชคชัย 4  เสรี ชัยแก้วทองมาก
65 ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งซื้อไวน์ผลไม้ (Fruit wine) ของธุรกิจโรงแรม  เสาวลักษณ์ สวนประดิษฐ์
66 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอวอรี่ อินดัสทรี่ จำกัด หยู ได 
67 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการรถยนต์ ปอร์เช่ ของบริษัทเก้าหนึ่งหนึ่ง แอสซีสแตนท์จำกัด  อรุษยา   เกตรัตน์
68 แนวทางการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร  อังสุมา อิงคุทานนท์
69 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สาขาเปรง สาขาพระประแดง และสาขาจัตุจักร อันธิกา ขำสุนทร 
70 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรม พาร์คพลาซ่า ซอย18  อาคม  แฝดสุระ