บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2557

By admin_grad, 02/09/2015 9:15 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การนำเสนอภาพ “หญิงรักหญิง” ในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย พัชรพร อรุณรัตนพงศ์
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื่อง “คลื่นรบกวน (Noise)” อัญชลี โภคทวี
3 “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับชม และความพึงพอใจขอประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องเร็วแรงทะลุนรก” ปัณณวิชญ์ อำมาตยนู
4 “อิทธิพลของภาพยนตร์ตลกไทยที่มีพระสงฆ์เป็นตัวละครหลักที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ของพระสงฆ์ในสังคมไทย” จีระนันท์ สงพูล
5 โครงการผลิตภาพยนตร์เชิงมานุษยวิทยาทัศนาเรื่อง “เพลงธรรม” Visual Anthropology Film Project “Dhamma Melody” กัลป์วีร์ จันทร์ดี
6 บทความม็อบนกหวีด กนกพร โชติวิสิทธิ์
7 บทความคนเล่นงิ้ว สาวิทย์ แก้วทวี