งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

By admin_grad, 01/09/2015 9:13 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนอมรทรัพย์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด.ต.ทวี แพงพงษ์มา
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายขาเข้าด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาบตำรวจ หญิง พชรวฤนท์ กันชัย
3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี พ.ต.ต. พฤทธิ์พงศ์ พรหมเต็ม
4 ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พันตำรวจโท อรรณพ สังข์เสน
5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ สวัสดิภาพเด็กและสตรี ร้อยตำรวจตรี (ญ) ศรีจันทร์ เมณฑ์กูล
6 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร้อยตำรวจเอก บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี
7 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ บุญลือ มีศรี
8 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร้อยตำรวจเอก (ญ) นันท์นภัส พัชรวัฒน์เมธี
9 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ ธนวัฒน์ ชนะวิเศษ
10 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ พนา พันธ์โต
11 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ สำรวล ภู่ผะกา
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ (ญ) จันทนา ปาเดช
13 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในท้องที่ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ดาบตำรวจ เสกสรรค์ กิ่งสิวงษ์
14 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชนชุมชน วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจเอก ภาคิน ไกรกิตติชาญ
15 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุชาดา ดีประเสริฐ
16 การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยเอก ธนเดช อรรถสิงห์
17 ความต้องการของลูกค้าผู้มารับบริการซ่อมบำรุงที่บริษัทเบนซ์ ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยโท อิศเรศ เกตุเดชา
18 การตัดสินใจขอโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด.ต. บริวัฒน์ ณิชาชัยนิธิ
19 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายนพพร ชนะวิเศษ
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สิบตำรววจเอก ธวัชชัย ทรัพย์สิน
21 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด.ต.หญิงโสภา อับดุลลากาซิม
22 ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาเข้า ดาบตำรวจ สหรัฐ ใช้บุญเรือง
23 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี นางสาวมัณฑนา ขุนทิพย์ทอง
24 การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายจราจร5S สุภาพบุรุษจราจรของสถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ดาบตำรวจ นิตย์ดนัย บรมธนภูมิ
25 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ร้อยตำรวจโท เอกนรินทร์ รุ่งโรจน์
26 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท พินิจ แก้วบุญเรือง
27 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ 3:กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางอรวรรณ สาธรราษฎร์
28 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาบตำรวจ (ญ) ยุภาภรณ์ สุขจิรัง
29 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดาบตำรวจ อภิรักษ์ มีบุญ
30 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สุวรรณวารี
31 ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ่าสิบตำรวจ เสกสรรค์ กันตังกุล
32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนแสงสุข สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท อภิวัฒน์ ไหมดี
33 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ภานุวัฒน์ ศรีสรรพางค์
34 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านกับตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท จรูญ ภารไสว
35 ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นาย พรรดปฐม สุวรรณวารี
36 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี นางสาว ณัฐติยา สถิตย์กุลรัตน์
37 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ รถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ณัฐพงศ์ อติเรก
38 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนสังกัด หน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดาบตำรวจ สุชาติ เรือนคำฟู
39 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน ) สายงานบริหารสินค้า สำนักงานใหญ่ นางสาวจิตรศุภกานต์ เกตุเดชา
40 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ดาบตำรวจ ทรงชัย มาเฉลิม
41 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลลำหิน ร้อยตำรวจโท หญิง กนกวรรณ ไกรนรา
42 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริษัท โตโยต้า ธนบุรี (สาขาลาดพร้าว) นายแทน เจริญวงษา
43 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ดาบตำรวจ พิจักษณ์ แก้วบ่อสกุล
44 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร้อยตำรวจโท เหรียญดอล
45 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร้อยตำรวจโท หญิง สุรีพร เลิศทองสุข
46 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร้อยตำรวจโท หญิง อังคณา สืบวงษ์
47 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ หญิง สุกัญญา รังกา
48 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ หญิง ฐิตารีย์ จุลศิริกิจจา
49 ความเครียดในการทำงานของ ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สิบตำรวจโท หญิง นภาพร สมจิตต์
50 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สิบตำรวจโท หญิง อรวรรณ ด้วงทอง
51 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) นายรุดดี พ่วงศิริ
52 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร้อยตำรวจโท หญิง อุดมพร นิตะโย
53 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายธุรการ สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี สิบตำรวจโท หญิง สุดา ดิเรกศรี
54 การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก สิบตำรวจโท หญิง กาญจนา ศรีสะอาด
55 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงถนนจันทร์ นายณัฐวัสส์ บุญนอก
56 คุณภาพชีวิตการทำงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสถานีดับเพลิงทุ่งครุ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุรพล อับดุลเลาะห์
57 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นายธนัท แก้วอินทร์
58 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายมานพ ใจกำแหง
59 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ สถานีดับเพลิง บ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายนิติพนธ์ เหมือนเดช
60 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ สุวิชชา ผาสุวรรณ์
61 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางนา ต่อการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สิบตำรวจเอก สิทธิวีร์ สุวัฒน์โรจน์
62 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนเกตุไพเราะ กรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจโท อำนาจ ชาวสวน
63 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง ดาบตำรวจ ขอบฟ้า มณีโชติ
64 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกองทุน:กรณีศึกษากองทุนชุมชนเมืองหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดาบตำรวจ หญิง พรพิไล ปานศิลา
65 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัสมุทรปราการ ดาบตำรวจ เดวัจน์ ใจบุญ
66 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบางนา ร้อยตำรวจโท เกรียงไกร บุตรมาลา
67 วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางนา ที่ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ร้อยตำรวจเอก เด่น กำงา
68 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการโรงพักเพื่อประชาชน: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ สมยศ จันโท
69 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดาบตำรวจ ศรายุทธ จำปา
70 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามอันเนื่องมาจากปัญหาประชากรแฝงของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ จำรัส นุชวงษ์
71 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ สมประสงค์ ชมภูเพ็ชร
72 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ วินิช บุญทวี
73 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ รัตน์ รักไร่กลาง
74 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากต่อการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว สิบตำรวจเอก สุวัฒน์ชัย ชินบุรานนท์
75 การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระศักดิ์ชัย ทองวาส
76 ขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จ่าอากาศตรีคงฤทธิ์ แสนบุดดา
77 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กรุงเทพมหานคร จ่าสิบตำรวจ ทินกร วรวุฒิ
78 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายปานวรทัช เตียวนะ
79 ความคาดหวังต่อสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณอายุ ของข้าราชการตำรวจกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 5 ดาบตำรวจ หญิง ภัทราวรรณ กำลังยิ่ง
80 ความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นางสายฝน ภูธรฤทธิ์
81 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ต่อมาตรการป้องกันน้ำท่วมด้วยระบบอุโมงค์ระบายน้ำจาก บึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์
82 ความพึงพอใจของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโทอิทธิพล ระเบียบโพธิ์
83 การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ดนัย แก้วน่าน
84 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท วสันต์ วงศ์เรือง
85 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลบางนาในการป้องกันอาชญากรรม ดาบตำรวจ สมศักดิ์ คงพรหม
86 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นายณัฐดิษฐ์ โชติพุฒิพันธ์
87 การพัฒนาสมรรถนะผู้ฝึกสอนกรีฑา ทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวทัศพร วรรณกิจ
88 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สิบเอกวรัญญู คงนิล