คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

By admin_grad, 30/10/2015 10:25 am

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล และพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร ซึ่งในการนี้นักศึกษา ได้แก่ นายชลิต เฉียบพิมาย นายชนะ กร่ำกรโทก นางสาวณัฐยา ชาญวิถี และอาจารย์ ได้แก่ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว