อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ

By admin_grad, 28/03/2016 11:47 am

      อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย นำโดยอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ นำเสนอเรื่อง ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร และนายธีรวุฒ แสงศรี นักศึกษา นำเสนอเรื่อง ความสำเร็จของธุรกิจบริการบนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 “พหุวัฒนธรรม โอกาสและความท้าทาย” วันที่ 25 มีนาคม 2559 ห้องประชุม 1-1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์