อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

By admin_grad, 21/06/2016 2:04 pm

          อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย ASIAN IDENTITIES 2016” วันที่ 17 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา