บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2558

By admin_grad, 15/08/2016 4:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 Blue sunflower พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 พระเดือน ( Phra duen ) ขจร แสงหิรัญ
3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาภาพยนตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชม The Film Advertisement Exposure Behaviors on Facebook and the Preferences of Film Audiences วรารัตน์ สนธิมุล
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์) Social Media สินี ธเนศศรียานนท
5 โละ ยุคนธร มิ่งมงคล