บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2558

By admin_grad, 15/08/2016 1:09 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
An Analytical Study Of Learning Competencies Appropriated To STEM Education For Secondary School Students, Emrichment Science Classroom Of SaKaeo School ,Sakaeo Province.
ชัญญานุช คงเมือง
2 ผลของการใช้โปรแกรมการให้บริการปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงร่วมกับการบริหารเวลาของตนเองที่ มีต่อภาระการดูแลและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อธิป สัตยาอภิธาน
3 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย
An Analytical Study of Adversity Quotient and Achievement Motivation of mobility and physical impairment swimmers in Thailand national team.
สิทธิเวช คงสมฤกษ์
4 การศึกษาวิเคราะห์ความสําเร็จของนักกีฬายูโดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตามแนวจิตวิทยา : กรณีศึกษานักกีฬายูโดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27“เนย์ ปิดอว์ เกมส์ ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันวิสา หมื่นจิต