บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558

By admin_grad, 15/08/2016 11:28 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล นวรัตน์ ไชยฤกษ์
2 การเปิดรับสื่อ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประอร ศรจันทร
3 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลียนแบบ ซีรี่ย์เรื่อง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ซั่น1 ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ธนพร คชาไพร
4 การเปิดรับสื่อใหม่ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาต่อโครงการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก กิ่งกาญจน์ ทิพย์สุขุม
5 ความเชื่อมั่น การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มีต่ออินโฟกราฟิก ของผู้ใช้เพซบุ๊ก ที่มีต่ออินโฟกราฟิก ในเพจอินโฟกราฟิกมูฟ ณินท์นราย์ มโนทิพย์