บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์