หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

By admin_grad, 24/08/2017 9:26 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนางานวิชาการด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนกุล  อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวศรันย์ธร บุญพิทักษ์ นางสาวดาลีซะห์ ดะห์ยี