บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

By admin_grad, 07/08/2017 2:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การบริหารจัดการบุคลากรด้านการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ชัชชญา วิภูษณวิทย์
2 การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นัฐพงษ์ พลขาน
3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พัชรนันท์ สกุลวัฒน์หิรัญ