บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

By admin_grad, 07/08/2017 2:24 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตบางบอน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย นาย พุฒิพงศ์ อินไชยทอง
2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษารับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายกิตติพงษ์ ชมขุนทด
3 สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจรัญ บุญยรัตน์
4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สิบเอกจรินทร์ นิ่มขำ
5 ความเครียดในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสถานีดับเพลิงบรรทัดทองกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร นายทรงศักดิ์ จุ้ยมณี
6 การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายทิตรติวัฒ โคตรวงษ์
7 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงลาดพร้าว นายนิกร วงศ์โสภา
8 คุณภาพในการให้บริการสนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
9 ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายธนภณ จงกลพรรณ
10 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายภณพัช อินทร์พันธ์
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วนิดา แดงโชติ
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวสวิชญา เอกมหานุภาพ
13 สาเหตุของความขัดแย้งภายในสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ของพนักงานดับเพลิง สถานีดับเพลิงห้วยขวาง นายอภิชาติ พรหมพงษ์