รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม The Best Paper ประเภทการท่องเที่ยวในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม

By admin_grad, 05/07/2018 9:19 am

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว  อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และอาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น  ได้ส่งบทความวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน โดยใช้องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอบทความวิจัย และได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม The Best Paper ประเภทการท่องเที่ยวในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง