สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560

By admin_grad, 25/07/2018 10:44 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง What you’re not given ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิพลนาวากุล
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พรปีใหม่ สาวยุภาวดี ชัยชนะ
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง สวรรค์ชั้นประหยัด คณธร ทับวิไล
4 “ ห้วยแถลง ” ภาพยนตร์สะท้อนคุณค่าความศรัทธาในรัก วิชิต วัฒนานนท์
5 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์ไทย เรื่อง ตั้งวง นายพลวัต ยศยิ่ง