บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2560

By admin_grad, 25/07/2018 9:52 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การรวบรวมและศึกษาเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A study on Riverbank protection of Department of Public Works and Town & Country Planning for Developing on Ayutthaya Data Base
เอนก จิณณวาโส
2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางผลักดันส่งเสริมการนำแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Problems Obstacles and Encouragement of Practical Building Information Modeling (BIM) Implementation for Medium Sized Contractors in Bangkok
กมลทิพย์ จงจิตร
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟรางคู่
A Study Of Factors Affecting The Road Selection In Udon Thani To Support Double – Track Track Transport
ชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 9
Delays Factors in The Construction of Irrigation Structure Case Study : Construction Project of Irrigation Building for Regional Irrigation Office 9.
สาวพรรษมล เทียนพูล
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก
Improving the Efficiency of the Construction Materials Procurement Process of Small Contractors
วราภรณ์ ตาลประไพ
6 การประยุกต์ใช้ BIM ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างฝาย
Bim Application For Model Development In Reconnaissance Study On Weir Construction
ว่าที่ ร้อยตรี สัญชัย อินกราด
7 การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Risk Assessment in Construction Project Implementation of Local Administrative Organization: Case Study of Construction Project under the Control of Local Administrative Organizations in Pathio District in Chumpon Province
นายเอกชัย ตรีทอง