บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

By admin_grad, 31/07/2018 9:54 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จันทร์นวล ยี่ส่อง
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพล ขวกเขียว
3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณฐภัทร ศรีนันทกุล
4 ปัจจัยแวดล้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เรือโท ทรงเกียรติ ป้องกก
5 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร จ่าสิบตรี ธงชัย ดียิ่ง
6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ธนะศักดิ์ หมัดลัง
7 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้วยระบบ LEAN ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นิภาพร กาญจนสุธา
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ปนัดดา อยู่คง
9 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย จ่าอากาศโท ปราโมทย์ พุ่มอุไร
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พันตำรวจตรี ปรีชากรณ์ เหมาอำพมาตร์
11 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา สิบตำรวจโท ยุทธนา คล้ายแก้ว
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพของกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บุญรักษ์ ต้นโพธิ์
13 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อยตำรวจเอก วัฒนา โสดา
14 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร วีระยุทธ ยุพิน
15 แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของนักกรีฑาทีมชาติไทยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดซีเกมส์ 2017 เสาวลักษณ์ เพชรทอง
16 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอก อนุวัฒน์ พุทธสิงห์