เดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 24/08/2017 10:54 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยอาจารย์อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายชลิต เฉียบพิมาย ผู้ออกแบบและควบคุมการเดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน “พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน” เพื่อเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ประจำชาติผ่านชุดแต่งกาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหารบริษัท makeup technique international co. ltd  ห้องแต่งตัวโชคชัย 4  ร้านไพศาล แดงประเสริฐ ร้านครูอาร์ต พิษณุโลก  NEW CREATIVE DESIGN  อาจารย์เบียร์ สบายพุง  บ้านคุณชาย by คุณแม่  คุณอาร์ท อรวรรษ AB MODELING  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU SMART BOYS & GIRLS คุณกริช ยอดเดชา ในการสนับสนุนการแต่งหน้า ชุดแต่งกาย และเหล่านายแบบ นางแบบ จำนวน 20 คน ร่วมงานเดินแบบในครั้งนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 24/08/2017 9:26 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนางานวิชาการด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนกุล  อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวศรันย์ธร บุญพิทักษ์ นางสาวดาลีซะห์ ดะห์ยี

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:24 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตบางบอน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย นาย พุฒิพงศ์ อินไชยทอง
2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษารับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายกิตติพงษ์ ชมขุนทด
3 สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจรัญ บุญยรัตน์
4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สิบเอกจรินทร์ นิ่มขำ
5 ความเครียดในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสถานีดับเพลิงบรรทัดทองกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร นายทรงศักดิ์ จุ้ยมณี
6 การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายทิตรติวัฒ โคตรวงษ์
7 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงลาดพร้าว นายนิกร วงศ์โสภา
8 คุณภาพในการให้บริการสนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
9 ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายธนภณ จงกลพรรณ
10 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายภณพัช อินทร์พันธ์
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วนิดา แดงโชติ
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวสวิชญา เอกมหานุภาพ
13 สาเหตุของความขัดแย้งภายในสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ของพนักงานดับเพลิง สถานีดับเพลิงห้วยขวาง นายอภิชาติ พรหมพงษ์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:11 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พันธนาการ นาย ศิวกร เทศะบำรุง
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แม่เปิ้ล (iMom) นายปริญญา ผลทวีสมสกุล
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แสงในกะลา นายชลธี ศิริ

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การบริหารจัดการบุคลากรด้านการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ชัชชญา วิภูษณวิทย์
2 การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นัฐพงษ์ พลขาน
3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พัชรนันท์ สกุลวัฒน์หิรัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และบริการวิชาการ

comments Comments Off
By admin_grad, 03/03/2017 1:57 pm

 

         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับ มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในเทศกาลหุ่นโลก Harmony World Puppet Festival 2017 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และบริการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยแนวคิด PUPPET VILLAGE” ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทจำลอง กองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวร ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมส่งต่อความรู้สู่ผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบสานวิถีชุมชน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป ในการนี้มีคณาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผศ.ดร. สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ ดร. สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว