อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ อินทรจักร ประจำปี พ.ศ.2561

comments Comments Off
By admin_grad, 05/04/2018 12:10 pm

 

      อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และตำแหน่ง Mister Working Men Thailand 2017 ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลอินทรจักร” ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวันรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ ซึ่่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตกุศลเพื่อสาธารณะ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้รับให้ตระหนักรู้ถึงตนเองว่า ความสำเร็จ คือตัวเองนั้น ได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งอันมีภูมิคุ้มกันจนได้มีโอกาสทำคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติ และต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

       อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และตำแหน่ง Mister Working Men Thailand 2017 ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลอินทรจักร” ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ            เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวันรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ
ซึ่่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตกุศลเพื่อสาธารณะ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้รับให้ตระหนักรู้ถึงตนเองว่า ความสำเร็จ คือตัวเองนั้น ได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งอันมีภูมิคุ้มกันจนได้มีโอกาสทำคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติ และต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

โครงการบริการวิชาการ KBU Intelligence Forum ครั้งที่ 1

comments Comments Off
By admin_grad, 08/03/2018 9:38 am

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการ KBU Intelligence Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาประเทศไทย” โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (4404)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติต่างๆของนักวิชาการและนักวิจัยในด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักวิชาการและนักวิจัยในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการและนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 24/08/2017 10:54 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยอาจารย์อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายชลิต เฉียบพิมาย ผู้ออกแบบและควบคุมการเดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน “พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน” เพื่อเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ประจำชาติผ่านชุดแต่งกาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหารบริษัท makeup technique international co. ltd  ห้องแต่งตัวโชคชัย 4  ร้านไพศาล แดงประเสริฐ ร้านครูอาร์ต พิษณุโลก  NEW CREATIVE DESIGN  อาจารย์เบียร์ สบายพุง  บ้านคุณชาย by คุณแม่  คุณอาร์ท อรวรรษ AB MODELING  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU SMART BOYS & GIRLS คุณกริช ยอดเดชา ในการสนับสนุนการแต่งหน้า ชุดแต่งกาย และเหล่านายแบบ นางแบบ จำนวน 20 คน ร่วมงานเดินแบบในครั้งนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสต์ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 24/08/2017 9:26 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ภายใต้ความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนางานวิชาการด้านการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม ได้แก่ ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนกุล  อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวศรันย์ธร บุญพิทักษ์ นางสาวดาลีซะห์ ดะห์ยี

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:24 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เขตบางบอน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย นาย พุฒิพงศ์ อินไชยทอง
2 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษารับปริญญาตรีภาคปกติมหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายกิตติพงษ์ ชมขุนทด
3 สมรรถนะการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจรัญ บุญยรัตน์
4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สิบเอกจรินทร์ นิ่มขำ
5 ความเครียดในการทำงานของข้าราชการในสังกัดสถานีดับเพลิงบรรทัดทองกองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร นายทรงศักดิ์ จุ้ยมณี
6 การทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายทิตรติวัฒ โคตรวงษ์
7 ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงลาดพร้าว นายนิกร วงศ์โสภา
8 คุณภาพในการให้บริการสนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา นางสาวปริชาติ บุญจันทร์
9 ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายธนภณ จงกลพรรณ
10 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงบางกะปิ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายภณพัช อินทร์พันธ์
11 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า วนิดา แดงโชติ
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นางสาวสวิชญา เอกมหานุภาพ
13 สาเหตุของความขัดแย้งภายในสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ของพนักงานดับเพลิง สถานีดับเพลิงห้วยขวาง นายอภิชาติ พรหมพงษ์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:11 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พันธนาการ นาย ศิวกร เทศะบำรุง
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แม่เปิ้ล (iMom) นายปริญญา ผลทวีสมสกุล
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ แสงในกะลา นายชลธี ศิริ