บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 31/07/2018 9:54 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จันทร์นวล ยี่ส่อง
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร เฉลิมพล ขวกเขียว
3 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณฐภัทร ศรีนันทกุล
4 ปัจจัยแวดล้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร เรือโท ทรงเกียรติ ป้องกก
5 ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมดับเพลิงขั้นต้นของบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาวกรุงเทพมหานคร จ่าสิบตรี ธงชัย ดียิ่ง
6 ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการสถานีดับเพลิงสุทธิสาร กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ธนะศักดิ์ หมัดลัง
7 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้วยระบบ LEAN ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร นิภาพร กาญจนสุธา
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ปนัดดา อยู่คง
9 คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ฝึกสอนนักกรีฑาทีมชาติไทย จ่าอากาศโท ปราโมทย์ พุ่มอุไร
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน พันตำรวจตรี ปรีชากรณ์ เหมาอำพมาตร์
11 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา สิบตำรวจโท ยุทธนา คล้ายแก้ว
12 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่มีประสิทธิภาพของกำลังพล สังกัดกองบัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ บุญรักษ์ ต้นโพธิ์
13 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อยตำรวจเอก วัฒนา โสดา
14 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กรุงเทพมหานคร วีระยุทธ ยุพิน
15 แรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของนักกรีฑาทีมชาติไทยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดซีเกมส์ 2017 เสาวลักษณ์ เพชรทอง
16 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจเอก อนุวัฒน์ พุทธสิงห์

สารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 25/07/2018 10:44 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง What you’re not given ณรงค์ฤทธิ์ อิทธิพลนาวากุล
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง พรปีใหม่ สาวยุภาวดี ชัยชนะ
3 ภาพยนตร์สารนิพนธ์ เรื่อง สวรรค์ชั้นประหยัด คณธร ทับวิไล
4 “ ห้วยแถลง ” ภาพยนตร์สะท้อนคุณค่าความศรัทธาในรัก วิชิต วัฒนานนท์
5 ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์ไทย เรื่อง ตั้งวง นายพลวัต ยศยิ่ง

บทความวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 25/07/2018 9:52 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การรวบรวมและศึกษาเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
A study on Riverbank protection of Department of Public Works and Town & Country Planning for Developing on Ayutthaya Data Base
เอนก จิณณวาโส
2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางผลักดันส่งเสริมการนำแบบจำลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร (BIM) มาประยุกต์ใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Problems Obstacles and Encouragement of Practical Building Information Modeling (BIM) Implementation for Medium Sized Contractors in Bangkok
กมลทิพย์ จงจิตร
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกสายทางในจังหวัดอุดรธานี เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าโดยรถไฟรางคู่
A Study Of Factors Affecting The Road Selection In Udon Thani To Support Double – Track Track Transport
ชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม
4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารชลประทาน กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างอาคารชลประทานของสำนักงานชลประทานที่ 9
Delays Factors in The Construction of Irrigation Structure Case Study : Construction Project of Irrigation Building for Regional Irrigation Office 9.
สาวพรรษมล เทียนพูล
5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก
Improving the Efficiency of the Construction Materials Procurement Process of Small Contractors
วราภรณ์ ตาลประไพ
6 การประยุกต์ใช้ BIM ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างฝาย
Bim Application For Model Development In Reconnaissance Study On Weir Construction
ว่าที่ ร้อยตรี สัญชัย อินกราด
7 การประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : โครงการก่อสร้างภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
Risk Assessment in Construction Project Implementation of Local Administrative Organization: Case Study of Construction Project under the Control of Local Administrative Organizations in Pathio District in Chumpon Province
นายเอกชัย ตรีทอง

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ”

comments Comments Off
By admin_grad, 01/11/2016 9:28 am

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ” จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ขนม พัด และริบบิ้น เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นายชลิต เฉียบ พิมาย และนายวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:17 am

          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักง

านใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:14 am

          คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้คณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลีสวัสดิ์กุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวจุติมา บุญมี