บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 4:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 Blue sunflower พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 พระเดือน ( Phra duen ) ขจร แสงหิรัญ
3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาภาพยนตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชม The Film Advertisement Exposure Behaviors on Facebook and the Preferences of Film Audiences วรารัตน์ สนธิมุล
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์) Social Media สินี ธเนศศรียานนท
5 โละ ยุคนธร มิ่งมงคล

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 1:09 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
An Analytical Study Of Learning Competencies Appropriated To STEM Education For Secondary School Students, Emrichment Science Classroom Of SaKaeo School ,Sakaeo Province.
ชัญญานุช คงเมือง
2 ผลของการใช้โปรแกรมการให้บริการปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงร่วมกับการบริหารเวลาของตนเองที่ มีต่อภาระการดูแลและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อธิป สัตยาอภิธาน
3 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย
An Analytical Study of Adversity Quotient and Achievement Motivation of mobility and physical impairment swimmers in Thailand national team.
สิทธิเวช คงสมฤกษ์
4 การศึกษาวิเคราะห์ความสําเร็จของนักกีฬายูโดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตามแนวจิตวิทยา : กรณีศึกษานักกีฬายูโดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27“เนย์ ปิดอว์ เกมส์ ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันวิสา หมื่นจิต

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 11:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของความสำเร็จในการบริหารเวลาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มเผชิญความจริง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่ของนิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร จอมขวัญ เลื่องลือ
3 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มที่มุ่งเน้นการรู้คิด-พฤติกรรม เพื่อเสริมสร้างความหยุ่นตัวทางอารมณ์ของวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์เด็ก ณฐวัฒน์ ล่องทอง
4 การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเสริม สร้างสมรรถนะในการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ปุณณาสา โพธิพฤกษ์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 11:28 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การเปิดรับ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครโทรทัศน์ของช่องโทรทัศน์ดิจิทัล นวรัตน์ ไชยฤกษ์
2 การเปิดรับสื่อ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทสหการประมูล จำกัด (มหาชน) ประอร ศรจันทร
3 การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลียนแบบ ซีรี่ย์เรื่อง “ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” ซั่น1 ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ธนพร คชาไพร
4 การเปิดรับสื่อใหม่ การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลาต่อโครงการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลก กิ่งกาญจน์ ทิพย์สุขุม
5 ความเชื่อมั่น การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่มีต่ออินโฟกราฟิก ของผู้ใช้เพซบุ๊ก ที่มีต่ออินโฟกราฟิก ในเพจอินโฟกราฟิกมูฟ ณินท์นราย์ มโนทิพย์

อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัย งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6

comments Comments Off
By admin_grad, 21/06/2016 2:04 pm

          อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้” งานประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 “อัตลักษณ์แห่งเอเชีย ASIAN IDENTITIES 2016” วันที่ 17 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา