สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ”

comments Comments Off
By admin_grad, 01/11/2016 9:28 am

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ” จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ขนม พัด และริบบิ้น เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นายชลิต เฉียบ พิมาย และนายวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:17 am

          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักง

านใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:14 am

          คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้คณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลีสวัสดิ์กุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวจุติมา บุญมี

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 4:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 Blue sunflower พรรณวดี สมกิตติกานนท
2 พระเดือน ( Phra duen ) ขจร แสงหิรัญ
3 พฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาภาพยนตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กกับ การตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของผู้ชม The Film Advertisement Exposure Behaviors on Facebook and the Preferences of Film Audiences วรารัตน์ สนธิมุล
4 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ (ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์) Social Media สินี ธเนศศรียานนท
5 โละ ยุคนธร มิ่งมงคล

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 15/08/2016 1:09 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การศึกษาเชิงวิเคราะห์สมรรถนะที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
An Analytical Study Of Learning Competencies Appropriated To STEM Education For Secondary School Students, Emrichment Science Classroom Of SaKaeo School ,Sakaeo Province.
ชัญญานุช คงเมือง
2 ผลของการใช้โปรแกรมการให้บริการปรึกษารายบุคคลแบบเผชิญความจริงร่วมกับการบริหารเวลาของตนเองที่ มีต่อภาระการดูแลและความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง อธิป สัตยาอภิธาน
3 การศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาว่ายน้ําคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ทีมชาติไทย
An Analytical Study of Adversity Quotient and Achievement Motivation of mobility and physical impairment swimmers in Thailand national team.
สิทธิเวช คงสมฤกษ์
4 การศึกษาวิเคราะห์ความสําเร็จของนักกีฬายูโดที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยตามแนวจิตวิทยา : กรณีศึกษานักกีฬายูโดทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 27“เนย์ ปิดอว์ เกมส์ ” ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันวิสา หมื่นจิต