บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559

comments Comments Off
By admin_grad, 07/08/2017 2:04 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การบริหารจัดการบุคลากรด้านการข่าวของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ชัชชญา วิภูษณวิทย์
2 การเปิดรับสื่อและความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรของพนักงานบริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นัฐพงษ์ พลขาน
3 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พัชรนันท์ สกุลวัฒน์หิรัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และบริการวิชาการ

comments Comments Off
By admin_grad, 03/03/2017 1:57 pm

 

         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับ มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในเทศกาลหุ่นโลก Harmony World Puppet Festival 2017 จัดโครงการสัมมนาวิชาการ และบริการวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การจัดการท่องเที่ยวชุมชนด้วยแนวคิด PUPPET VILLAGE” ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทจำลอง กองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวร ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งยังบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมส่งต่อความรู้สู่ผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสืบสานวิถีชุมชน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป ในการนี้มีคณาจารย์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผศ.ดร. สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ ดร. สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์ อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ”

comments Comments Off
By admin_grad, 01/11/2016 9:28 am

          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จัดโครงการ “ทำความดีเพื่อพ่อ” จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ขนม พัด และริบบิ้น เพื่อแจกให้กับผู้ที่มาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวามความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ ท้องสนามหลวง ในการนี้อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นายชลิต เฉียบ พิมาย และนายวิศวิชญ์ จิตรถาวรกุล นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 “Tourism for All, All for Tourism”

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:17 am

          ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักง

านใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2016 11:14 am

          คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 หัวข้อ “Tourism for All, All for Tourism” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้คณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ ดร.ดนัย ลีสวัสดิ์กุล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ นักศึกษา ได้แก่ นายศรุต แจ้งอนันต์ นายรวี เรืองศรี นายชลิต เฉียบพิมาย และศิษย์เก่า ได้แก่ นายปรีชา ตั้งสุขขีย์ศิริ นางสาวจุติมา บุญมี

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

comments Comments Off
By admin_grad, 18/08/2016 9:42 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 แรงจูงใจของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำรัส  ฤทธิเดช
2 การประเมินความรู้ ความเข้าใจของพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นางมาลี  สุวรรณดี
3 การบริหารคุณภาพการบริการของสำนักงานเขตวัฒนา ศุภกร  ธนพรชูช่วง
4 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบวรมงคล สมชาย  หงษา
5 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (Daily Plans) ของกรุงเทพมหานคร จิตลดา  อรรคศรีวร
6 ความพึงพอใจของนักกรีฑาทีมชาติไทยต่อการบริหารสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชญาณิศา  ชมชื่นดี
7 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง สังกัด สถานีดับเพลิง ลาดกระบัง ทวีศักดิ์  ยูนุช
8 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นิวัฒน์  ปั้นกา
9 ความพึงพอใจการบริการของผู้เข้าพักที่มีต่ออาคารที่พัก300เตียงของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปรพล  วรยุทธการ
10 วัฒนธรรมองค์การของสถานีดับเพลิงพระโขนง ปิยะ สกุลเขียว
11 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงภูเขาทองที่มีต่อกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พรพจน์ เรือนนิล
12 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสังกัดสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พิเชษ รักสนิท
13 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส วัชรินทร นิบือซา
14 แรงจูงใจในการเล่นกีฬาของนักกรีฑาทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมพงษ์ โสมบ้านกวย
15 ความรู้ความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัย : กรณีศึกษาโรงแรมปรินซ์พาเลซ สมโภชน์ ทองชอุ่ม
16 ความคิดเห็นของข้าราชการต่อกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาสำนักงานเขตยานนาวา สุวรรณา วงศาธรรมกุล
17 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการกรุงเทพมหานคร สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ กองปฏิบัติการ 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สุเทพ แก้วนุช
18 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ กลุ่มเขตกรุงธนใต้ กรุงเทพมหานคร องอาจ อนันต์ธนะ
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อดุลย์ สารธิยากูล
20 แรงจูงใจในการเล่นกีฬามวยสากลสมัครเล่นของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นสังกัดกองทัพอากาศ อธิชาติ กูลศรี
21 การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ วนิดา ล้อพสุภิญโญภาพ
22 ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับการอบรมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง :กรณีศึกษา สถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นเรศ เสือจันทร์
23 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงบางกะปิกองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ปิยะพล โยนสนิท
24 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางชัน กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กึกก้อง บุญคุ้ม
25 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานของสถานีดับเพลิงบางโพ กองปฏิบัติการดับเพลิง3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สมนึก เอกไทย
26 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ในสังกัดฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร สมบัติ จ้อยรุ่ง
27 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นวลจันทร์ ชูศรี
28 ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตยที่มีต่องานสารบรรณ มงคล กาแก้ว
29 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสถานีดับเพลิงคลองเตย สมชาย อยู่สบาย
30 ความคิดเห็นของข้าราชการในการทำงานเป็นทีมของสถานีดับเพลิงคลองเตย เรืองชัย ธรรมศิลป์