หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ ประจำปี 2556

comments Comments Off
By admin_grad, 19/02/2014 3:06 pm

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีการศึกษา 2556  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ฟาร์มโชคชัย และ พีบีวัลเล่ย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดแสดงซุ้มขนมไทย ลูกชุบ ในงานอินเตอร์ไนท์

comments Comments Off
By admin_grad, 19/02/2014 2:59 pm

 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดแสดงซุ้มขนมไทย “ลูกชุบ” ในงานอินเตอร์ไนท์ ณ วิทยาเขตร่มเกล้า โดยให้ท่านที่เยี่ยมบูช ได้ลองชิม และทดลองทำ ลูกชุบ ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)จัดโครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4

comments Comments Off
By admin_grad, 12/12/2013 10:23 am

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)

และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

จัดโครงการศึกษาดูงาน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา อนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2556

นอก เหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตรแล้ว หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.) และ สาขาวิชาวิศวอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดยนักศึกษา 5 ประเภท โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด จ.ลำปาง  เกี่ยวกับระบบการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบการจัดการพลังงาน และระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบการขนส่งสินค้า

2) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้รับสิ่งของบริจาค และทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) อ.ปง  จ.พะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของโรงเรียนต่อไป รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนด้วยการสร้างห้องน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ครูและนักเรียน

3) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม โดยรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ “จรรยาบรรณการทำงานของวิศวกร” จากประสบการณ์รุ่นพี่

4) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยการ “ทอดผ้าป่าสามัคคี”  ณ วัดบ้านกอก   ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่า รู้จักอนุรักษ์ทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกที่ล้ำค่าของชาติคงอยู่อย่างมั่นคงต่อไป

5) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally โครงการหลวงปังมะค่า อุทยานแห่งชาติภูลังกา  จ.พะเยา เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน

*** รายละเอียดโครงการ ***

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวด Trip and Treat ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

comments Comments Off
By admin_grad, 13/11/2013 9:02 am

อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ในฐานะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชลิต เฉียบพิมาย นางสาวพรสุดา บุญใส และนางสาวเยาวลักษณ์ บารมี เข้ารับรางวัลชมเชย หลังโชว์แนวคิดและไอเดียเขียนแผนงานการท่องเที่ยวและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้น่าอยู่และสวยงามยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อเรื่อง “คืนบ้านให้หิ่งห้อย ณ อัมพวา ตำนานแห่งความโรแมนติก” จนชนะใจกรรมการเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีผลงานทั้งสิ้น 109 ผลงาน จาก 33 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมประกวด ในโครงการ TRIP AND TREAT เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ CSR (เที่ยวหัวใจใหม่ พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยทีมนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โดยผลงานที่เข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะนำไปต่อยอดเป็นไกด์บุ๊คคู่มือสร้างสรรค์เส้นทางความสนุก พลิกฟื้นความสมบูรณ์สู่ชุมชน 15 เส้นทางต้นแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม CSR ให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยแต่ละเส้นทางเป็นแนวคิดจากผลงานของนักศึกษา

คณะบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ E-learning”

comments Comments Off
By admin_grad, 25/10/2013 1:49 pm

คณะบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “E-learning”  ให้กับคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วม ณ ห้อง 1507  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ พานักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ

comments Comments Off
By admin_grad, 25/10/2013 1:37 pm

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยพานักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ ณ ตลาดนำ้ขวัญ-เรียม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556