คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555

comments Comments Off
By admin_grad, 13/09/2013 2:13 pm

คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน ประธานคณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 สรุปผลการตรวจประเมิน ได้คะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการประจำปี พศ.2556

comments Comments Off
By admin_grad, 13/09/2013 2:06 pm

ดาบตำรวจสหรัฐ ใช้บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการประจำ ปี พศ.2556

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย รองอันดับ 1 แบบโปสเตอร์

comments Comments Off
By admin_grad, 12/09/2013 1:56 pm

การ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ในวันที่ 8 กันายน 2556 มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ 1 คน คือ จ่าสิบเอกธีรพงษ์ พงษ์ไสว และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย รองอันดับ 1 แบบโปสเตอร์

ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

comments Comments Off
By admin_grad, 12/09/2013 1:50 pm

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 : ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2551

comments Comments Off
By admin_grad, 02/08/2013 3:55 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การประเมินความละเอียดถูกต้องเชิงตำแหน่งของผลผลิตภาพถ่ายออร์โธจากภาพถ่ายทางอากาศในสนามทดสอบ พันเอกชัยวัฒน์ พรมทอง ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันตรีกิตติศักดิ์ ศรีกลาง
การบูรณาการข้อมูลหมุดหลักฐานจีพีเอสเพื่อสร้างโครงข่ายหมุดหลักฐานที่มีความถูกต้องสูงสำหรับประเทศไทย ร้อยโทอัจฉริยะ มีชัยพิทักษ์สกุล ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันโท ศรายุทธ อยู่สำราญ
การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์แผนที่ประวัติศาสตร์ สำหรับนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา เกาะรัตนโกสินทร์ จ่าสิบเอก นที คงแท่น รศ. ประยูร ดาศรี
พันโทอรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการศึกษาแนวเขตแดนไทย – กัมพูชา กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จ่าสิบเอก เทพพิทักษ์ แสนวิเศษ ศ. ดร. สุพรรณี ชะโลธร
พันตรียศฐณัฏ ป่าหลวง

บทนิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2552

comments Comments Off
By admin_grad, 02/08/2013 3:54 pm
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
การบูรณาการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ร้อยตรีกิติคุณ พากเพียร ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก กรณีศึกษา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ่าสิบเอกประสิทธิ์ ทองโสม ร.ศ. ประยูร ดาศรี
ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การประยุกต์ใช้ดาวเทียมระบบจีพีเอสสำหรับสร้างหมุดควบคุมทางดิ่งกรณีศึกษาค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จ่าสิบเอกสิทธิพงษ์ พรหมพยัคฆ์ รศ. ประยูร ดาศรี
อ.สมคิด ภูมิโคกรักษ์
การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสม สำหรับการปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดจันทบุรีโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ว่าที่ ร้อยตรี วัลลพ ตาเขียว ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
ดร. สุพรรณ กาญจนสุธรรม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กรณีศึกษา : เขตรับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จ่าสิบเอกสัญญา เรื่องงาม ร.ศ. ทวี ทองสว่าง
พันโท อรรถวุฒิ เกียรติวัฒน์