คณะบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ E-learning”

comments Comments Off
By admin_grad, 25/10/2013 1:49 pm

คณะบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “E-learning”  ให้กับคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วม ณ ห้อง 1507  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2556

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ พานักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ

comments Comments Off
By admin_grad, 25/10/2013 1:37 pm

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยพานักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระทางน้ำ ณ ตลาดนำ้ขวัญ-เรียม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโครงการ “ออกนอกห้อง ส่องโลกกว้าง”

comments Comments Off
By admin_grad, 21/10/2013 12:40 pm

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษามีการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิชาการในอุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยวให้กับตัวนักศึกษา จึงได้ทำโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อโครงการ “ออกนอกห้อง ส่องโลกกว้าง” ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2556 ณ จังหวัดนครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา HM. 5311 ระบบการท่องเที่ยวและการจัดการ (Tourism Systems and Management ) โดยมี อาจารย์ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว อาจารย์ณิชา ชวลิต อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการ AEC:Tourism Industry Competition

comments Comments Off
By admin_grad, 15/10/2013 10:20 am

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “AEC : Tourism Industry Competition” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในการจัด สัมมนา และได้รับข้อมูลข่าวสารและเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยตรงจากผู้ บริหารระดับนโยบาย และผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบและแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านศักยภาพความพร้อมของการท่องเที่ยว ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และดร.ปรเมษฐ์   บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักสูตรและการสอนของสถาบันผลิตบุคลากรสู่ตลาดการท่องเที่ยว ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์ณิชา ชวลิต อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ งาน 19th Asia Pacific Tourism As

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2013 3:01 pm

คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติของสมาคมการท่องเที่ยว แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 (19th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference 2013) ในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม Pullman King Power Hotel Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและสร้างเครือข่ายในการ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังป์นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่นานาชาติ ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย และอาจารย์ณิชา ชวลิต เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2013 2:08 pm

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่น ว่า ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าโดยเฉพาะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ และนำวัฒนธรรมมาเป็นตัวสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ วัฒนธรรมของตนให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะแขนงต่างๆ  จึงได้จัดทำโครงการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มรดกไทย สู่มรดกอาเซียน”ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2556  ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว