โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา”

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 10:59 am

          โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา” วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ.สวนสุขภาพ พร – สนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 26 กทม.

          ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทย ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นกิจกรรมงานบุญการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นวันที่คนในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้ากันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแสดงการคารวะและผู้อาวุโส ความเอื้ออาทรความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญดังกล่าวของประเพณีนี้ต่อครอบครัวจิตวิทยาและเพื่อน และเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้มีการจัด โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์:วันครอบครัวจิตวิทยา”

โครงการ “ พัฒนา กาย-จิต : มิติใหม่ เพื่อความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน ”

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 10:31 am

          โครงการ “ พัฒนา กาย-จิต : มิติใหม่ เพื่อความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน ” ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

          ในการเรียน และการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องมีปัจจัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญารวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและมีความสามารถดังกล่าว ได้นั้นจะต้องมีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ด้วย มิติใหม่ ซึ่งเป็นแนวตะวันออกผสมผสานกับแนวตะวันตกแล้วบูรณาการ กาย – จิต เข้าด้วยกัน โดยที่ด้านร่างกายจะมีการออกกายบริหารเพื่อพัฒนาสมองได้ทั้ง สมองซีกซ้ายและซีกขวา เพื่อสร้างความสมดุล ส่วนทางด้านจิตใจได้จากการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ผสมผสานกับปรัชญาแนวตะวันออกให้ข้อคิด คติธรรม ทำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ด้วยเทคนิควิธีประกอบด้วย เสียงเพลงที่มีเนื้อหาเสริมสร้าง และ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมภายในจิตใจประกอบด้วย การออกกายบริหาร การเต้นรำนันทนาการด้วย เทคนิคการบูรณาการ กาย – จิต ไปพร้อม ๆ กันนั้น จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และทำให้เกิดประโยชน์ทั้งการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และยังสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อความสำเร็จในการเรียน และ การทำงาน

          คณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดให้มีโครงการ “พัฒนา กาย-จิต : มิติใหม่ เพื่อความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน” ให้สอดคล้องกับแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา :กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้และทักษะในการออกกำลังกายแก่นักศึกษา มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในครั้งต่อไป

โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 9:57 am

         โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 -18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา2546 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ.ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิตเป็นประจำทุกปีการศึกษา”

          ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จำนวน 10 คน คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯตระหนักถึงความสำคัญที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรฯ จะได้ร่วมพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ฝากข้อคิดและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างการศึกษาอันจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 10:08 am

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ นับเหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กระแสการอนุรักษ์เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั่วประเทศ “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” จุดประกายเยาวชนก่อตั้งชมรมอนุรักษ์นกระดับอุดมศึกษาไทย (Inspiration to Found Youth Raptors and Conservation Bird Colup for Higher Education in Thailand) เพื่อให้เยาวชนที่สนใจการดูและอนุรักษ์นกในสถาบันการศึกษามีการริเริ่ม รวมกลุ่ม และก่อตั้งชมรมดูนกหรือชมรมอนุรักษ์นกขึ้นในสถาบันการศึกษาและขยายออกไปทั่วประเทศในอนาคต โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม2557 ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ในการนี้มี ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์สุภา พรจรุงศักดิ์ อาจารย์อุไรพร พันธุระ และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 10:02 am

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ สืบสาน พุทธชยันตี ถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการ เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่หลักสูตรฯ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าและมีทัศนคติ ที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มี อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ชนะ กล่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 9:52 am

 

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด โดยรอบพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนในอำเภออู่ทอง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี