หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน”

comments Comments Off
By admin_grad, 09/10/2013 8:37 am

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับกองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย อาจารย์ณิชา ชวลิต ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมชุมชนบ้านชาติแง้วเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว

คณะบัณฑิตวิทยาลัย และ หลักสูตรในสังกัด จำนวน 9 หลักสูตร ได้จัดโครงการกตัญญูกตเวธีและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ณ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

comments Comments Off
By admin_grad, 23/09/2013 10:00 am

คณะบัณฑิตวิทยาลัย และ หลักสูตรในสังกัด จำนวน 9 หลักสูตร ได้จัดโครงการกตัญญูกตเวธีและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมทำกิจกรรมถวายพระตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมกัน ทำความสะอาดลานวัด เื่มื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555

comments Comments Off
By admin_grad, 13/09/2013 2:13 pm

คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน ประธานคณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 สรุปผลการตรวจประเมิน ได้คะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการประจำปี พศ.2556

comments Comments Off
By admin_grad, 13/09/2013 2:06 pm

ดาบตำรวจสหรัฐ ใช้บุญเรือง นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการประจำ ปี พศ.2556

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย รองอันดับ 1 แบบโปสเตอร์

comments Comments Off
By admin_grad, 12/09/2013 1:56 pm

การ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ในวันที่ 8 กันายน 2556 มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ นำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ 1 คน คือ จ่าสิบเอกธีรพงษ์ พงษ์ไสว และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย รองอันดับ 1 แบบโปสเตอร์

ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต

comments Comments Off
By admin_grad, 12/09/2013 1:50 pm

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 : ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต ในวันที่ 6 กันยายน 2556 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน