ประชาสัมพันธ์งาน 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม

comments Comments Off
By admin_grad, 05/10/2015 10:04 am

     ในปี 2015 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ในการนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้นักดูนกและนักวิจัยเข้ามาประเทศไทยในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักดูนกและนักวิจัยชาวไทย

บทความสารนิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ ปีการศึกษา 2557

comments Comments Off
By admin_grad, 02/09/2015 9:15 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การนำเสนอภาพ “หญิงรักหญิง” ในภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย พัชรพร อรุณรัตนพงศ์
2 ภาพยนตร์สารนิพนธ์เรื่อง “คลื่นรบกวน (Noise)” อัญชลี โภคทวี
3 “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับชม และความพึงพอใจขอประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องเร็วแรงทะลุนรก” ปัณณวิชญ์ อำมาตยนู
4 “อิทธิพลของภาพยนตร์ตลกไทยที่มีพระสงฆ์เป็นตัวละครหลักที่มีต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ ของพระสงฆ์ในสังคมไทย” จีระนันท์ สงพูล
5 โครงการผลิตภาพยนตร์เชิงมานุษยวิทยาทัศนาเรื่อง “เพลงธรรม” Visual Anthropology Film Project “Dhamma Melody” กัลป์วีร์ จันทร์ดี
6 บทความม็อบนกหวีด กนกพร โชติวิสิทธิ์
7 บทความคนเล่นงิ้ว สาวิทย์ แก้วทวี

งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

comments Comments Off
By admin_grad, 01/09/2015 9:13 am
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนอมรทรัพย์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ด.ต.ทวี แพงพงษ์มา
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฝ่ายขาเข้าด่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาบตำรวจ หญิง พชรวฤนท์ กันชัย
3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี พ.ต.ต. พฤทธิ์พงศ์ พรหมเต็ม
4 ความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พันตำรวจโท อรรณพ สังข์เสน
5 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ สวัสดิภาพเด็กและสตรี ร้อยตำรวจตรี (ญ) ศรีจันทร์ เมณฑ์กูล
6 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร้อยตำรวจเอก บุญเยี่ยม โพธิ์ศรี
7 แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ บุญลือ มีศรี
8 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ร้อยตำรวจเอก (ญ) นันท์นภัส พัชรวัฒน์เมธี
9 ความผูกพันต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ ธนวัฒน์ ชนะวิเศษ
10 ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ พนา พันธ์โต
11 ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ สำรวล ภู่ผะกา
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ดาบตำรวจ (ญ) จันทนา ปาเดช
13 ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในท้องที่ สถานีตำรวจนครบาลหนองจอก ดาบตำรวจ เสกสรรค์ กิ่งสิวงษ์
14 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประชาชนชุมชน วัดด่านสำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจเอก ภาคิน ไกรกิตติชาญ
15 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุชาดา ดีประเสริฐ
16 การก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยเอก ธนเดช อรรถสิงห์
17 ความต้องการของลูกค้าผู้มารับบริการซ่อมบำรุงที่บริษัทเบนซ์ ทีทีซี มอเตอร์ จำกัด ถนนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยโท อิศเรศ เกตุเดชา
18 การตัดสินใจขอโยกย้ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด.ต. บริวัฒน์ ณิชาชัยนิธิ
19 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายนพพร ชนะวิเศษ
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี สิบตำรววจเอก ธวัชชัย ทรัพย์สิน
21 แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด.ต.หญิงโสภา อับดุลลากาซิม
22 ความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขาเข้า ดาบตำรวจ สหรัฐ ใช้บุญเรือง
23 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี นางสาวมัณฑนา ขุนทิพย์ทอง
24 การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายจราจร5S สุภาพบุรุษจราจรของสถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ดาบตำรวจ นิตย์ดนัย บรมธนภูมิ
25 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม: กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ร้อยตำรวจโท เอกนรินทร์ รุ่งโรจน์
26 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท พินิจ แก้วบุญเรือง
27 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการโรงพักเพื่อประชาชน ระยะที่ 3:กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางอรวรรณ สาธรราษฎร์
28 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดาบตำรวจ (ญ) ยุภาภรณ์ สุขจิรัง
29 ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ดาบตำรวจ อภิรักษ์ มีบุญ
30 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สุวรรณวารี
31 ความเครียดในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการสืบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ่าสิบตำรวจ เสกสรรค์ กันตังกุล
32 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนแสงสุข สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท อภิวัฒน์ ไหมดี
33 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ภานุวัฒน์ ศรีสรรพางค์
34 ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการฝากบ้านกับตำรวจของสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท จรูญ ภารไสว
35 ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นาย พรรดปฐม สุวรรณวารี
36 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี นางสาว ณัฐติยา สถิตย์กุลรัตน์
37 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ รถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ณัฐพงศ์ อติเรก
38 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนสังกัด หน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดาบตำรวจ สุชาติ เรือนคำฟู
39 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน ) สายงานบริหารสินค้า สำนักงานใหญ่ นางสาวจิตรศุภกานต์ เกตุเดชา
40 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันและ ปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ดาบตำรวจ ทรงชัย มาเฉลิม
41 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจนครบาลลำหิน ร้อยตำรวจโท หญิง กนกวรรณ ไกรนรา
42 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริษัท โตโยต้า ธนบุรี (สาขาลาดพร้าว) นายแทน เจริญวงษา
43 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ดาบตำรวจ พิจักษณ์ แก้วบ่อสกุล
44 การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร้อยตำรวจโท เหรียญดอล
45 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ร้อยตำรวจโท หญิง สุรีพร เลิศทองสุข
46 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร้อยตำรวจโท หญิง อังคณา สืบวงษ์
47 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ หญิง สุกัญญา รังกา
48 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ หญิง ฐิตารีย์ จุลศิริกิจจา
49 ความเครียดในการทำงานของ ข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สิบตำรวจโท หญิง นภาพร สมจิตต์
50 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 สิบตำรวจโท หญิง อรวรรณ ด้วงทอง
51 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) นายรุดดี พ่วงศิริ
52 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร้อยตำรวจโท หญิง อุดมพร นิตะโย
53 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายธุรการ สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี สิบตำรวจโท หญิง สุดา ดิเรกศรี
54 การมีส่วนร่วมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลหนองจอก สิบตำรวจโท หญิง กาญจนา ศรีสะอาด
55 ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงถนนจันทร์ นายณัฐวัสส์ บุญนอก
56 คุณภาพชีวิตการทำงานข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสถานีดับเพลิงทุ่งครุ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุรพล อับดุลเลาะห์
57 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี นายธนัท แก้วอินทร์
58 สมรรถนะบุคลากรของสถานีดับเพลิงพระโขนง กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายมานพ ใจกำแหง
59 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ สถานีดับเพลิง บ่อนไก่ กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร นายนิติพนธ์ เหมือนเดช
60 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ดาบตำรวจ สุวิชชา ผาสุวรรณ์
61 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางนา ต่อการปฎิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สิบตำรวจเอก สิทธิวีร์ สุวัฒน์โรจน์
62 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตำรวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมของชุมชนเกตุไพเราะ กรุงเทพมหานคร ร้อยตำรวจโท อำนาจ ชาวสวน
63 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจนครบาลฉลองกรุง ดาบตำรวจ ขอบฟ้า มณีโชติ
64 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการกองทุน:กรณีศึกษากองทุนชุมชนเมืองหมู่บ้านจัดสรรยาสูบ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ดาบตำรวจ หญิง พรพิไล ปานศิลา
65 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัสมุทรปราการ ดาบตำรวจ เดวัจน์ ใจบุญ
66 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ รถจักรยานยนต์: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบางนา ร้อยตำรวจโท เกรียงไกร บุตรมาลา
67 วัฒนธรรมองค์กรของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบางนา ที่ปฏิบัติหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ร้อยตำรวจเอก เด่น กำงา
68 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการโครงการโรงพักเพื่อประชาชน: กรณีศึกษา สถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ สมยศ จันโท
69 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดาบตำรวจ ศรายุทธ จำปา
70 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามอันเนื่องมาจากปัญหาประชากรแฝงของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ จำรัส นุชวงษ์
71 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลบางนา ดาบตำรวจ สมประสงค์ ชมภูเพ็ชร
72 แรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ วินิช บุญทวี
73 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ดาบตำรวจ รัตน์ รักไร่กลาง
74 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากต่อการผลักดันและส่งกลับแรงงานต่างด้าว สิบตำรวจเอก สุวัฒน์ชัย ชินบุรานนท์
75 การประยุกต์หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ พระศักดิ์ชัย ทองวาส
76 ขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการชั้นประทวน สังกัดกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จ่าอากาศตรีคงฤทธิ์ แสนบุดดา
77 คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง กรุงเทพมหานคร จ่าสิบตำรวจ ทินกร วรวุฒิ
78 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายปานวรทัช เตียวนะ
79 ความคาดหวังต่อสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณอายุ ของข้าราชการตำรวจกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 5 ดาบตำรวจ หญิง ภัทราวรรณ กำลังยิ่ง
80 ความพึงพอใจของประชาชนในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร นางสายฝน ภูธรฤทธิ์
81 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ต่อมาตรการป้องกันน้ำท่วมด้วยระบบอุโมงค์ระบายน้ำจาก บึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์
82 ความพึงพอใจของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธร บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโทอิทธิพล ระเบียบโพธิ์
83 การปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท ดนัย แก้วน่าน
84 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยตำรวจโท วสันต์ วงศ์เรือง
85 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลบางนาในการป้องกันอาชญากรรม ดาบตำรวจ สมศักดิ์ คงพรหม
86 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร นายณัฐดิษฐ์ โชติพุฒิพันธ์
87 การพัฒนาสมรรถนะผู้ฝึกสอนกรีฑา ทีมชาติไทย สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวทัศพร วรรณกิจ
88 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน สิบเอกวรัญญู คงนิล

บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ปี 2557 งานวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

comments Comments Off
By admin_grad, 31/08/2015 3:39 pm
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล
1 การจัดจำหน่ายอาหารจีนให้บริการนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หมิงเหล่ย เฟิง
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท แอมเวย์(ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยน เหอ
3 แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเพรสซิเด้นท์โซลิแทร์ หวง ถิง
4 สมรรถนะที่พึงประสงค์ของนายจ้างมีต่อนักศึกษาจีนทำงานในระหว่างเรียน เย่นเฟย หลี
5 ทัศนคติของนักธุรกิจต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หยินหยง เหยา
6 แนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลทินั่มประตูน้ำ นายเกรียงไกร ตะสนธ์
7 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ประเภท ECO CAR เขตกรุงเทพมหานคร จักรกริช กล้วยเทศ
8 รูปแบบบริการหลังการขายของร้านค้าเครื่องปรับอากาศตามความต้องการของลูกค้าเขตบางพลัด โชติพัฒน์ ผลโพธิ์
9 ปัจจัยทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น นรีรักษ์ จิตรเพ็ง
10 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ของ บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำกัด พรทิพา ร่วมสกุล
11 แนวทางการจัดทำแผนการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวชายหาดบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไพจิตรา ศรีวิเศษ
12 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอสทูอาร์ คอนซัลติ้ง จำกัด มยุรี นาคนาวา
13 กระบวนการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาปนิก ออกแบบบ้าน มะณีรัตน์ นาคนาวา
14 การรับรู้และทัศนคติที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วราลี นาคแก้ว
15 ปัจจัยทางการตลาดการเลือกซื้อรถยนต์รถนั่งส่วนบุคคลมือสองผ่านเต็นท์รถยนต์มือสอง สมคิด นนทสา
16 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ บริษัท สยามนิส ทรานส์ จำกัด นฤมล แสนใจวงค์
17 ศึกษาแนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบของโรงเรียนบุญจิตวิทยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นพวรรณ สุวรรณรัตน์
18 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท Lac Chi (ประเทศเวียดนาม) จำกัด ธิบิชตรัม ฟาม
19 การตัดสินใจเลือกรับประทานไอศกรีมนมสดของผู้บริโภค กมลชนก จิตระวัง
20 คุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง กัณภาณี บุญทวี
21 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กิตติ์ธเนศ ธนัสอัธยานนท์
22 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขนิษฐา  ศรีเจริญ 
23 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขวัญหทัย เชื้อดี 
24 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการแสดงพฤติกรรมที่ดีของสมาชิกต่อองค์การของพนักงาน บริษัทสมาร์ทแมนูแฟคเจริ่งจำกัด  จันทร์เกษม   แสงมณีรัตนากร
25 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการขนส่งสินค้าของ บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จิ้ง หนิง 
26 การธำรงรักษาพนักงานของ Horizon Hotel จิงเจี๋ย ลี่ 
27 คุณภาพชีวิตของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จื้อหง  ฉาง
28 การบริหารงานแผนกปฏิบัติงานสนับสนุนงานขาย บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จุฑาวุฒิ นาคสุ่น 
29 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด บริษัท เอสเคเซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด  ชมภูเนตร ชัยยะกมล
30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการระบบจองห้องพักออนไลน์บริษัท เกทเวย์ เอเชีย จำกัด  ชลนริศย์ ใบบ้ง
31 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจีน ชุ่ยเย่ หวง 
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้รับบริการชาวตะวันออกกลาง  ซาการียา สิเดะ
33 การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์สินเชื่อธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานพญาไท  ณพสรัญ บัวผัน
34 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เชาว์ ฟุตแวร์ ดาว เชาว์สุธีเลิศ 
35 พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เด่นจรูญ อาภาอัศวกุล
36 กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณเคเบิลทีวีของชาวกรุงเทพมหานคร ทัดชา  สะทองเนียม 
37 การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ  ธัญรัศม์   ธนัสอัธยานนท์
38 ปัจจัยที่มีส่งผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรมอิสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ ธีระชัย ไชยเมือง 
39 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอล .วาย.อินดัสตรีส์ จำกัด  ประกายมาศ เพชรรอด
40 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง ปิยาภา ไข่ลือนาม 
41 แนวทางการสร้างแรงจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค อาร์ เพาเวอร์ ทรานสมิชชั่น สเปเชียลลิส จำกัด  ปุณยนุช ศรีหมื่น
42 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ และ ความสุขในที่ทำงาน ของพนักงาน บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด  พรรณกร พนาวิวรรธน์
43 แนวทางการพัฒนาการให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชาของวัดแสนสุข พระมหาอนุพงษ์  พงษ์วัน 
44 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับชั้นปฏิบัติการของสถานีโทรทัศน์ในมหาวิทยาลัย U Channel  พัชรีญา วงศ์สุวรรณศา
45 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อน  เลิศศิริ 
46 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับหัวหน้างาน ของบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด  ภรภัทร  หมอยา 
47 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานชาวพม่าที่มาทำงานในประเทศไทย ของบริษัท ฟูลมาร์ค เมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด  ภัทรวุฒิ สุขประเสริฐ
48 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรกับประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินที่ 4 องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ  ภัสราวรรณ  นิลอาชา 
49 สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงงานที่ 2 ภาคภูมิ  กุลสวัสดิ์ 
50 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อำพันเทคโนโลยี จำกัด ยู่เชียน จาง 
51 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 รชพรรณ์ ไขศรี 
52 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน    รักศักดิ์ อ่อนสง
53 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขามาบุญครองเซ็นเตอร์ รัศรินทร์ จันศรีวิริยะ 
54 แนวทางการธำรงรักษาพนักงานของบริษัท เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จำกัด  ราตรี    ปรางทอง
55 กระบวนการตัดสินใจซื้อกระเบื้องนำเข้าของผู้บริโภค  วชิราภรณ์ ปทุมวัน 
56 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กับ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร วิจิตรา  แสงกำเนิด 
57 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ  วิมลวรรณ รัศมี
58 รูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกท่องเที่ยว ตลาดน้ำขวัญเรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร  วีระพงษ์  นวลแก้ว
59 แนวทางการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล A  ศิริภางค์  กฤตาคม
60 ขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สมยศ  โพธิ์ชัย 
61 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สิริรัตน์  ฉิมแก้ว 
62 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสายใต้  สุธน เจริญวิริยะภาพ
63 การส่งเสริมการตลาดของสถานีบริการแก๊สแอลพีจีของ บริษัท เอ็นเอสแก๊สแอลพีจี จำกัด สุธี  เอี่ยมสอาด 
64 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการให้บริการของแผนกเอกซเรย์ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียลโชคชัย 4  เสรี ชัยแก้วทองมาก
65 ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งซื้อไวน์ผลไม้ (Fruit wine) ของธุรกิจโรงแรม  เสาวลักษณ์ สวนประดิษฐ์
66 ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอวอรี่ อินดัสทรี่ จำกัด หยู ได 
67 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการศูนย์บริการรถยนต์ ปอร์เช่ ของบริษัทเก้าหนึ่งหนึ่ง แอสซีสแตนท์จำกัด  อรุษยา   เกตรัตน์
68 แนวทางการประยุกต์ใช้บัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร  อังสุมา อิงคุทานนท์
69 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ดีของพนักงานในบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สาขาเปรง สาขาพระประแดง และสาขาจัตุจักร อันธิกา ขำสุนทร 
70 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโรงแรม พาร์คพลาซ่า ซอย18  อาคม  แฝดสุระ

บทนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

comments Comments Off
By admin_grad, 19/06/2015 10:30 am
ชื่อบทคัดย่อ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการอพาร์ตเม้นต์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง นางแอนนา โชติสุกานต์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวตลาดน้ำร้อยปี จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิจชนะ สายสกล ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง
สถานะทางการเงิน ของ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หลังควบรวมกิจการ นส.กุสุมา แมะเฮม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของพนักงานโรงแรมคอนราด กรุงเทพ นายธงชัย โรจนสัจธรรม รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารคาเฟ่ไอซ์ นส.นิภารัตน์ แสวงทรัพย์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นางพิมพาลัย กูดแมน อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตสุวรรณภูมิ นส.ลักษิกา จตุรพิธพรวงศ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในห้องอาหารจีนเมย์ ฟลาวเวอร์ นส.วัชรา กิ่งโก้ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ นส.ศิริวรรณ เนียมชูชื่น ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทวิสกี้ นส.สุกัญญา น้อยหมอ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยทางการตลาดของธุรกิจร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน นส.มุกรินทร์ กรรเจียกพงษ์ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพแบบเครือข่าย นส.จินตหลา ดวงมณี ผศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลในการเลือกใช้บริการสปาของโอเรียนเต็ลสปา โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพ นางนาถฤดี ไบรดิ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน สาขา ถนนพัฒนาการ นส.วิรัลพัชร์ คูเจริญวัฒนะ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ ห้องเรนเดอร์วูซ์ บาร์โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ นส.สกุลพร โตประพันธ์ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริม ทรัพย์ นส.สุวรรณา ก้องเกียรติโสภณ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ นายจักรพงษ์ มณีวงษ์ รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
แนวทางในการพัฒนาการให้บริการห้องพักของโรงแรม JW Marriott Bangkok นายฉัตรชัย เทพชนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารเสริมสารสกัดจากมังคุด นายชยพล อาตมจำเริญ อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
การลงทุนในทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) นายชาญเขต แสงทับทิม ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายไชยวัฒน์ สอนเวช ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
การเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท นายธนกฤต เกื้อโกศล รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มชาเขียว นายธีรณัฏฐ์ คูเจริญวัฒนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตรางม่านเพื่อลดต้นทุน นายพิชัย โกมุทมณี รศ.รัตน์ สงวนพงษ์
การวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุนในกลุ่มโลจิสติกส์ นายวันเฉลิม ชาญธนู ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ นายไวยพจน์ แม้นบุตร ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการห้องอาหารบ้านสิริ นายศตวรรษ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อ.ชนิกานต์ พนมอุปถัมภ์
ปัจจัยการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นายอมเรศ ฤทธิรงค์ ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องเบียร์ช้างในเขตพื้นที่มีนบุรี กรุงเทพมหานคร นายวิสุทธิ์ คูเจริญวัฒนะ ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์

โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา”

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 10:59 am

          โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา” วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ.สวนสุขภาพ พร – สนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 26 กทม.

          ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทย ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นกิจกรรมงานบุญการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นวันที่คนในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้ากันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแสดงการคารวะและผู้อาวุโส ความเอื้ออาทรความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญดังกล่าวของประเพณีนี้ต่อครอบครัวจิตวิทยาและเพื่อน และเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้มีการจัด โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์:วันครอบครัวจิตวิทยา”