หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายโครงการสัมมนาวิชาการ AEC:Tourism Industry Competition

comments Comments Off
By admin_grad, 15/10/2013 10:20 am

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขนงวิชาการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “AEC : Tourism Industry Competition” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ในการจัด สัมมนา และได้รับข้อมูลข่าวสารและเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในบริบทของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยตรงจากผู้ บริหารระดับนโยบาย และผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับทราบและแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านศักยภาพความพร้อมของการท่องเที่ยว ไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ ห้องจูปีเตอร์ 16 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี  ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และดร.ปรเมษฐ์   บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักสูตรและการสอนของสถาบันผลิตบุคลากรสู่ตลาดการท่องเที่ยว ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์ณิชา ชวลิต อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ งาน 19th Asia Pacific Tourism As

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2013 3:01 pm

คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติของสมาคมการท่องเที่ยว แห่งเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2556 (19th Asia Pacific Tourism Association Annual Conference 2013) ในระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม Pullman King Power Hotel Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและสร้างเครือข่ายในการ พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังป์นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่นานาชาติ ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย และอาจารย์ณิชา ชวลิต เป็นคณะกรรมการบริการวิชาการ

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

comments Comments Off
By admin_grad, 10/10/2013 2:08 pm

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้ตระหนักในความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วยเชื่อมั่น ว่า ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าโดยเฉพาะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ และนำวัฒนธรรมมาเป็นตัวสร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ วัฒนธรรมของตนให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศิลปะแขนงต่างๆ  จึงได้จัดทำโครงการ “แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มรดกไทย สู่มรดกอาเซียน”ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2556  ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน”

comments Comments Off
By admin_grad, 09/10/2013 8:37 am

โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับกองอบรมภาษาที่สามและวัฒนธรรมนานาชาติ ฝ่ายภาษาและนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ สัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ครั้งที่ 1 : วัฒนธรรมและภาษาที่สามกับประชาคมอาเซียน ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว และ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ร่วมเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย อาจารย์ณิชา ชวลิต ร่วมนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมชุมชนบ้านชาติแง้วเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และนักศึกษาในหลักสูตรฯ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว

คณะบัณฑิตวิทยาลัย และ หลักสูตรในสังกัด จำนวน 9 หลักสูตร ได้จัดโครงการกตัญญูกตเวธีและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ณ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

comments Comments Off
By admin_grad, 23/09/2013 10:00 am

คณะบัณฑิตวิทยาลัย และ หลักสูตรในสังกัด จำนวน 9 หลักสูตร ได้จัดโครงการกตัญญูกตเวธีและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมทำกิจกรรมถวายพระตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมกัน ทำความสะอาดลานวัด เื่มื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555

comments Comments Off
By admin_grad, 13/09/2013 2:13 pm

คณะบัณฑิตวิทยาลัยและหลักสูตรที่อยู่ในสังกัด จำนวน 11 หลักสูตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดย รองศาสตราจารย์ ชาญ ถนัดงาน ประธานคณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคม 2556 สรุปผลการตรวจประเมิน ได้คะแนน 4.62 อยู่ในระดับดีมาก