โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 9:57 am

         โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 15.00 -18.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา2546 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ.ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษามหาบัณฑิตเป็นประจำทุกปีการศึกษา”

          ในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ จำนวน 10 คน คณะกรรมการประจำหลักสูตรฯตระหนักถึงความสำคัญที่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบันของหลักสูตรฯ จะได้ร่วมพบปะสังสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ ฝากข้อคิดและประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างการศึกษาอันจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 10:08 am

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ นับเหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กระแสการอนุรักษ์เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั่วประเทศ “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย” จุดประกายเยาวชนก่อตั้งชมรมอนุรักษ์นกระดับอุดมศึกษาไทย (Inspiration to Found Youth Raptors and Conservation Bird Colup for Higher Education in Thailand) เพื่อให้เยาวชนที่สนใจการดูและอนุรักษ์นกในสถาบันการศึกษามีการริเริ่ม รวมกลุ่ม และก่อตั้งชมรมดูนกหรือชมรมอนุรักษ์นกขึ้นในสถาบันการศึกษาและขยายออกไปทั่วประเทศในอนาคต โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24-26 ตุลาคม2557 ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ในการนี้มี ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์สุภา พรจรุงศักดิ์ อาจารย์อุไรพร พันธุระ และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 10:02 am

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ สืบสาน พุทธชยันตี ถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการ เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมไทยที่หลักสูตรฯ จัดขึ้นเพื่อให้เห็นคุณค่าและมีทัศนคติ ที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ วัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร ในการนี้มี อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ชนะ กล่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์

comments Comments Off
By admin_grad, 09/01/2015 9:52 am

 

          คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด โดยรอบพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนในอำเภออู่ทอง โดยจัดขึ้นในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 28/10/2014 10:59 am

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจการบิน …ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 นำโดยอาจารย์ชนะ กร่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม นายศรุต แจ้งอนันต์ นักศึกษารุ่นที่ 6 และ รุ่นที่ 7 นอกจากนี้ศูนย์วัฒนธรรม และนักศึกษาในหลักสูตรฯ ยังได้ร่วมแสดงในพิธีเปิด ชื่อชุด “ธุรกิจการบิน …ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม”

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพร่วมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

comments Comments Off
By admin_grad, 27/10/2014 2:55 pm

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจการบิน … ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม” ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยภายใต้ความร่วมมือหลักระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรมต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตร อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ และอาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์ผลงานวิชาการ นอกจากนี้ อาจารย์ณิชา ชวลิต และอาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ ได้ร่วมนำเสนอบทความวิจัยอีกด้วย