Category: activity

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมบริการ

comments Comments Off
By admin_grad, 05/07/2018 9:52 am

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว นำโดยอาจารย์ดร.สุวรรณา เขียวภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย และนักศึกษาในหลักสูตรฯ จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ “เปิดประตูสู่อุตสาหกรรมบริการ” โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมศิวาเทล กรุงเทพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำแนวคิด ทฤษฎีของการการจัดการคุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมบริการมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในรายวิชา HM 5207 Quality and  Service Management in Hospitality Industry

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิตร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

comments Comments Off
By admin_grad, 05/07/2018 9:46 am

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม The Best Paper ประเภทการท่องเที่ยวในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม

comments Comments Off
By admin_grad, 05/07/2018 9:19 am

   หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว  อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ และอาจารย์ ดร.ทักษิณา แสนเย็น  ได้ส่งบทความวิจัยเรื่อง การจัดการท่องเที่ยวชุมชนกุฎีจีน โดยใช้องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย ได้เป็นตัวแทนในการนำเสนอบทความวิจัย และได้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม The Best Paper ประเภทการท่องเที่ยวในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ อินทรจักร ประจำปี พ.ศ.2561

comments Comments Off
By admin_grad, 05/04/2018 12:10 pm

 

      อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และตำแหน่ง Mister Working Men Thailand 2017 ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลอินทรจักร” ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวันรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ ซึ่่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตกุศลเพื่อสาธารณะ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้รับให้ตระหนักรู้ถึงตนเองว่า ความสำเร็จ คือตัวเองนั้น ได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งอันมีภูมิคุ้มกันจนได้มีโอกาสทำคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติ และต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

       อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และตำแหน่ง Mister Working Men Thailand 2017 ในโอกาสเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลอินทรจักร” ประจำปี พ.ศ. 2561 สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ            เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโดย สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวันรุ่นไทยและวัยทำงาน และองค์กรวัยรุ่นอาเซียนเพื่อความร่วมมือและการหารือ
ซึ่่งเป็นรางวัลที่มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตกุศลเพื่อสาธารณะ และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้ที่ฟันฝ่าอุปสรรคสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้รับให้ตระหนักรู้ถึงตนเองว่า ความสำเร็จ คือตัวเองนั้น ได้ผ่านอุปสรรคมาได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งอันมีภูมิคุ้มกันจนได้มีโอกาสทำคุณงามความดีให้แก่สังคมประเทศชาติ และต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

โครงการบริการวิชาการ KBU Intelligence Forum ครั้งที่ 1

comments Comments Off
By admin_grad, 08/03/2018 9:38 am

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการบริการวิชาการ KBU Intelligence Forum ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “การบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาประเทศไทย” โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (4404)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติต่างๆของนักวิชาการและนักวิจัยในด้านการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดกับนักวิชาการและนักวิจัยในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการและนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ในการนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

เดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

comments Comments Off
By admin_grad, 24/08/2017 10:54 am

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำโดยอาจารย์อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนายชลิต เฉียบพิมาย ผู้ออกแบบและควบคุมการเดินแบบชุดประจำชาติอาเซียน “พิพิธอาภรณ์ อัตลักษณ์อาเซียน” เพื่อเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ประจำชาติผ่านชุดแต่งกาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ASEAN 50 PLUS : Uniqueness in Diversity” โดยจัดขึ้นในวันวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณอนุรี อนิลบล กรรมการบริหารบริษัท makeup technique international co. ltd  ห้องแต่งตัวโชคชัย 4  ร้านไพศาล แดงประเสริฐ ร้านครูอาร์ต พิษณุโลก  NEW CREATIVE DESIGN  อาจารย์เบียร์ สบายพุง  บ้านคุณชาย by คุณแม่  คุณอาร์ท อรวรรษ AB MODELING  สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KBU SMART BOYS & GIRLS คุณกริช ยอดเดชา ในการสนับสนุนการแต่งหน้า ชุดแต่งกาย และเหล่านายแบบ นางแบบ จำนวน 20 คน ร่วมงานเดินแบบในครั้งนี้