Category: activity

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

comments Comments Off
By admin_grad, 30/10/2015 10:11 am

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในปี 2015 ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล และพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร ซึ่งในการนี้มีนักดูนกและนักวิจัยจากต่างประเทศให้ความสนใจในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักดูนกและนักวิจัยชาวไทย ในการนี้มี ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล ดร.ปรเมษฐ์ บุญนำศิริกิจ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล อาจารย์สุภา พรจรุงศักดิ์ อาจารย์อุไรพร พันธุระ อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์ อาจารย์ศรุต แจ้งอนันต์ และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการสัมมนา แนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อ

comments Comments Off
By admin_grad, 06/10/2015 10:20 am

         

กระบวนการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาของสังคมไทยใช้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เป็นแห่งแรกบริบทของสังคมเปลี่ยนไปคนมุ่งเน้นการศึกษาในระบบของโรงเรียน แต่ภาพลักษณ์ของวัดในสังคมยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติศาสตร์ กล่าวได้ว่าวัดเป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ของชุมชน จึงควรตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่ถูกหลอมรวม และสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้วัดปากบ่อมีเจตนารมณ์ในการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และนักศึกษาในรายวิชา HM. 5811 ได้จัดโครงการสัมมนาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชุมชนวัดปากบ่อ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ ถวายเทียน นำใจ สืบสาน ประเพณีไทย

comments Comments Off
By admin_grad, 06/10/2015 10:12 am

          บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องวันเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ถวายเทียน นำใจ สืบสาน ประเพณีไทย” โดยจัดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ วัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม อันเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา และเยาวชนทุกคนที่ต้องร่วมกันสืบสานต่อไป

บัณฑิตวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณวุฒิบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

comments Comments Off
By admin_grad, 06/10/2015 9:23 am

         

บัณฑิตวิทยาลัยมอบใบประกาศเกียรติคุณวุฒิบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์งาน 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วม

comments Comments Off
By admin_grad, 05/10/2015 10:04 am

     ในปี 2015 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ในการนี้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้นักดูนกและนักวิจัยเข้ามาประเทศไทยในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักดูนกและนักวิจัยชาวไทย

โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา”

comments Comments Off
By admin_grad, 23/04/2015 10:59 am

          โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ :วันครอบครัวจิตวิทยา” วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ.สวนสุขภาพ พร – สนอง ซอยสุขสวัสดิ์ 26 กทม.

          ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ของไทย ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นกิจกรรมงานบุญการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้วันสงกรานต์ยังเป็นวันที่คนในครอบครัวจะมาอยู่พร้อมหน้ากันทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแสดงการคารวะและผู้อาวุโส ความเอื้ออาทรความรักและความผูกพันที่มีต่อกันคณาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญดังกล่าวของประเพณีนี้ต่อครอบครัวจิตวิทยาและเพื่อน และเพื่อเป็นการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 (สกอ.) ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้มีการจัด โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2557ขึ้นภายใต้ชื่อโครงการ “สุขสันต์วันสงกรานต์:วันครอบครัวจิตวิทยา”